งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนมีนาคม 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนมีนาคม 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนมีนาคม 2554
เรื่อง : ประชุมชี้แจงเรื่อง องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน คุณภาพภายในและภายนอก ปีการศึกษา วันที่ : 10 มีนาคม 2554 สถานที่ : ณ ห้อง กลุ่มอาคาร BU Landmark ผู้จัด : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา อ.นิพนธ์ ลาวัณย์โกวิท อ.ศุภโชค พิริยะสกุล อ.ไพบูลย์ นาสำราญ อ.เบญจวรรณ แซ่เตียว อ.บุญชอบ พรรณนิกร อ.ประวงศ์ มณีเลิศรัตนา อ.ศิวารินทร์ หมวดทิพย์ อ.ปริพล ทับทิมทอง อ.กัมปนาท เจริญแนว อ.อวิรุทธ์ บุญร่วม อ.ธิดาใจ จันทนามศรี อ.พัชรี แก้วเกตุ อ.ณรงค์ฤทธิ์ สินธุสังข์ อ.พิเชษฐ์ อ่อนหวาน

2 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนมีนาคม 2554
เรื่อง : โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ระบบการจองห้องเรียน BD System V วันที่ : 11 มีนาคม 2554 สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์ 936 ผู้จัด : แผนกบริการอาคารสถานที่รังสิต หัวหน้างาน 1. อ.บุญชอบ พรรณนิกร 2. อ.เสาวคนธ์ จูงพงษ์ไพศาล 3. อ.สุนัน คงธงชัย 4. อ.กัลยารัตน์ บุญเนตร พนักงาน 1. คุณมาเลียม สร้างธรรม คุณรุ้งตะวัน บุญเพ็ชร คุณอุไร แตงเผือก คุณน้ำฝน เข็มทอง 3. คุณอารีวรรณ มอญพูด คุณณรงค์ พวงศรี 4. คุณกมลชนก ถนอมงาม คุณนวยนาต ดวงจันทร์ 5. คุณบุญพา อมรกุล คุณสมนึก เฉลิมพันธ์ 6. คุณสุภัทชา ม่วงทับแสด คุณโสภณ วัดโพธิ์สุข 7. คุณทองเลื่อน สิงห์สำราญ คุณสมชาย อินจันทร์ 8. คุณไพฑูรย์ ขันธสร คุณประเทือง ปั้นทอง 9. คุณจันทร์ฉาย พลอาจ คุณอ้อย คงสมทอง

3 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนมีนาคม 2554
เรื่อง : อบรมโครงการ Landmark Forum หลักสูตร “Three Laws of Performance” วันที่ : มีนาคม 2554 สถานที่ : ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 12 อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ ผู้จัด : ฝ่ายบุคลากร อ.ไพบูลย์ นาสำราญ

4 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนมีนาคม 2554
เรื่อง : โครงการพัฒนาศักยภาพ เรื่อง การสร้างจิตสำนึกรักงานบริการ วันที่ : 17 มีนาคม 2554 สถานที่ : ณ ห้องสารนิเทศ 531 ผู้จัด : แผนกบริการอาคารสถานที่รังสิต หัวหน้างาน 1. อ.บุญชอบ พรรณนิกร 2. อ.เสาวคนธ์ จูงพงษ์ไพศาล 3. อ.สุนัน คงธงชัย 4. อ.กัลยารัตน์ บุญเนตร อ.มาลิสา บุญเสน 6. คุณสุขวัฒ สุขการ 7. คุณขวัญเรือน คงเสือ พนักงาน 1. คุณทองใบ พิมพ์นนท์ 2. คุณเพ็ญจันทร์ สงเคราะห์ธรรม 3. คุณกนกวรรณ อินทร์มา 4. คุณเรียน สมานทอง 5. คุณกมลชนก ถนอมงาม 6. คุณทองเลื่อน สิงห์สำราญ 7. คุณสำเริง วงษ์แดง 8. คุณสมพิศ เที่ยงบางหลวง 9. คุณสมศักดิ์ ไกรประสิทธิ์ 10. คุณอุไร แตงเผือก 11. คุณวิมล ฟักเกาะ 12. คุณไพฑูล ขันธสร 13. คุณอึ่ง แก้วกัลยา 14. คุณธันย์ชนก อิ่มยิ้ม 15. คุณอานนท์ จันทร์ลอย 16. คุณสุภัทชา ม่วงทับแสด 17. คุณสมพร ภู่เงิน 18. คุณชูศรี เฉลิมพันธ์ 19. คุณบุญพา อมรกุล 20. คุณปรีชา ผดุงคำ 21. คุณประสงค์ เกสรมาลี 22. คุณอารีวรรณ มอญพูด 23. คุณมาเลียม สร้างธรรม 24. คุณสายใจ ไกรประสิทธิ์ 25. คุณอุไร คงอยู่ 26. คุณสวัสดิ์ เกสรมาลี 27. คุณอ้อย คงสมทอง 28. คุณสมโพธ วัดโพธิ์สุข 29. คุณสมชาย อินจันทร์ 30. คุณไพโรจน์ ผลเกตุ 31. คุณจันทร์ฉาย พลอาจ 32. คุณคนึง วัดโพธิ์สุข 33. คุณเบญจวรรณ ทองมีทิพย์ 34. คุณสมพร วัดโพธ์สุข 35. คุณประเทือง ปั้นทอง 36. คุณสุธารัตน์ คงไทย 37. คุณโสภณ วัดโพธิ์สุข 38. คุณวีระชัย จันทโยธา 39. คุณอนุวัตร แก้วช่วง 40. คุณวีระชาญ ศรีสอน 41. คุณชนาพร ฉายอรุณ 42. คุณบุญศรี ทรัพย์ผ้าพับ 43. คุณน้ำฝน เข็มทอง 44. คุณจรัล ทั่งรื่น 45. คุณบุญส่ง ลีลา 46. คุณบุศบา ชินาวงศ์ 47. คุณณรงค์ พวงศรี

5 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนมีนาคม 2554
เรื่อง : การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายพัฒนาส้วมสาธารณะจังหวัดปทุมธานี วันที่ : 30 มีนาคม 2554 สถานที่ : ณ ห้องประชุมปองทิพย์ อาคาร 12 ชั้น 9 ผู้จัด : ศูนย์อนามัยที่ 1 กระทรวงสาธารณสุข หัวหน้างาน 1. อ.ศุภโชค พิริยะสกุล 2. อ.บุญชอบ พรรณนิกร 3. อ.สุนัน คงธงชัย 4. อ.กัลยารัตน์ บุญเนตร อ.ศิวารินทร์ จินตนา 6. อ.ปริพล ทับทิมทอง 7. อ.เสาวคนธ์ จูงพงษ์ไพศาล 8. อ.เบญจวรรณ แซ่เตียว 9. อ.พัชรี แก้วเกตุ 10. อ.ผอบ พลเมือง 11. คุณสุขวัฒ สุขการ พนักงาน 1. คุณอุไร แตงเผือก 2. คุณมาเลียม สร้างธรรม 3. คุณกมลชนก ถนอมงาม 4. คุณอารีวรรณ มอญพูด 5. คุณบุญพา อมรกุล 6. คุณสมบูรณ์ มิ่งขวัญ 7. คุณสายตา ธรรมสุทธิ์ 8. คุณสุทัศน์ รักษาชัด


ดาวน์โหลด ppt บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนมีนาคม 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google