งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปี 2550

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปี 2550"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปี 2550
โครงการผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปี 2550  หลักการและเหตุผล พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มุ่งเน้นให้ผู้ปกครอง ชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัด กิจกรรม สนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อให้สังคมอยู่ได้อย่างมี ความสุข และสร้างสังคมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป โรงเรียนถนอมพิศวิทยาได้ตระหนัก ถึงเรื่องดังกล่าวจึงได้ดำเนินการจัดโครงการเครือข่ายผู้ปกครองสานสัมพันธ์บ้านกับ โรงเรียน  วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้ปกครอง และชุมชนมีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียน การสอน 2. เพื่อสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผู้ปกครอง ชุมชน และโรงเรียน เป้าหมาย (ปริมาณ/คุณภาพ) ด้านปริมาณ 1. การมีตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับชั้น 2. มีระบบโครงสร้าง และกลไกการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน ที่ชัดเจนด้านคุณภาพ ครูและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดผลต่อ การพัฒนานักเรียนและโรงเรียน ให้เกิดเจตคติที่ดี ต่อโรงเรียนมากขึ้น อาจารย์พลอนันต์ สุพรรณเภษัช ผู้จัดการโรงเรียน

2 คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปี 2550
คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปี 2550

3 ตำแหน่ง ประธานผู้ปกครองเครือข่าย
ชื่อนายทวีศักดิ์ พวงสุวรรณ อายุ 45 ปี เป็นผู้ปกครอง ด.ช.ชวิน พวงสุวรรณ ปัจจุบันอยู่ อ.2/2 จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาศึกษาศาสตร์ สถานที่ทำงาน ธุรกิจส่วนตัว (หอพัก)

4 ตำแหน่ง รองประธานผู้ปกครองเครือข่าย คนที่ 1
ชื่อนายจิรพันธุ์ ปุญญบาล เป็นผู้ปกครอง ด.ช.ชโลทร ปุญญบาล ปัจจุบันอยู่ ป.3/4 จบการศึกษา ระดับปริญญาโท จากประเทศฟิลิปปินส์ สาขาการบริหารทั่วไป สถานที่ทำงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนปฏิรูปการจัดการ

5 ตำแหน่ง รองประธานผู้ปกครองเครือข่าย คนที่ 2
ชื่อนายวัลลภ นวรัตน์ดุสิต อายุ 43 ปี เป็นผู้ปกครอง ด.ญ.ณัฐภัทร นวรัตน์ดุสิต ปัจจุบันอยู่ ป.1/SE2 จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยทคโนโลยีพระจอมเกล้า (ไทย-เยอรมัน) สาขาสถาปัตกรรมศาสตร์ สถานที่ทำงาน บริษัทมายทรี ดีไซน์ จำกัด ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

6 ตำแหน่ง นายทะเบียน ชื่อนายณรงค์ ผ่องแผ้ว อายุ 59 ปี เป็นผู้ปกครอง ด.ช.ถิรวัฒน์ ผ่องแผ้ว ปัจจุบันอยู่ ป.4/SE3 จบการศึกษา สถานที่ทำงาน ธุรกิจส่วนตัว บริษัทยนตรการ 2,000

7 ตำแหน่ง ประสานงานทั่วไป
ชื่อนายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ อายุ 40 ปี เป็นผู้ปกครอง ด.ญ.ธีรวรรณ จันทร์ดิษฐวงษ์ ปัจจุบันอยู่ ป.2/SE2 จบการศึกษา ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาการปกครอง สถานที่ทำงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย

8 ตำแหน่ง ปฏิคม ชื่อนายพรชัย วัฒนนาคะกุล อายุ 41 ปี เป็นผู้ปกครอง ด.ช.นภสินธุ์ วัฒนนาคะกุล ปัจจุบันอยู่ อ.1/3 จบการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดุสิต สาขาเทคนิคสถาปัตย์ สถานที่ทำงาน บริษัทเพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมาณราคา

9 ตำแหน่ง เหรัญญิก ชื่อนางฤทัย นิติพน อายุ 41 ปี เป็นผู้ปกครอง ด.ญ.จีรภักษ์ นิติพน ปัจจุบันอยู่ ป.6/SE จบการศึกษา ระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์บริหาร สถานที่ทำงาน ธนาคารนครหลวงไทย ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา

10 ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์
ชื่อนางภารดี เจริญศรี อายุ 40 ปี เป็นผู้ปกครอง ด.ช.ภคพงศ์ เจริญศรี ปัจจุบันอยู่ อ.3/2 จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาบริหารธุรกิจ สถานที่ทำงาน ธุรกิจส่วนตัว

11 ตำแหน่ง เลขานุการ ชื่อนายนพกรณ์ เวทการ อายุ 45 ปี เป็นผู้ปกครอง ด.ญ.ณัฐกฤตา เวทการ ปัจจุบันอยู่ ป.5/ SE2 จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสาขาสังคมศึกษา สถานที่ทำงาน สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

12 คุณพรชัย วัฒนนาคะกุล (ตำแหน่ง ปฏิคม)
คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย คุณพรชัย วัฒนนาคะกุล (ตำแหน่ง ปฏิคม) ผู้ปกครองท่านใดต้องการติชมและมีข้อเสนอแนะ ติดต่อกับ คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย สามารถติดต่อได้ที่ e–mail


ดาวน์โหลด ppt โครงการผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปี 2550

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google