งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554
เรื่อง : การศึกษาดูงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัย และ Call Center มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2554 สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ผู้จัด : แผนกบริการอาคารสถานที่รังสิต อ.ประวงศ์ มณีเลิศรัตนา อ.ศุภโชค พิริยะสกุล อ.ไพบูลย์ นาสำราญ อ.เบญจวรรณ แซ่เตียว อ.สุนัน คงธงชัย อ.ศักย์ศรณ์ วิเชียรเกษม อ.บุญชอบ พรรณนิกร คุณสุขวัฒ สุขการ อ.อาทิตย์ ทองนันชัย อ.มาลิสา บุญเสน อ.ธิดาใจ จันทนามศรี

2 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554
เรื่อง : สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและติดตามผลการถ่ายทอดแผน การจัดการความรู้ระดับสถาบันสู่คณะวิชาและหน่วยงานตามตัวบ่งชี้ที่ แผนการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ วันที่ : กุมภาพันธ์ 2554 สถานที่ : ณ ห้อง อาคาร 14 วิทยาเขตรังสิต ผู้จัด : สถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม อ.ศุภโชค พิริยะสกุล อ.ศิวารินทร์ จินตนา

3 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554
เรื่อง : โครงการอบรมหลักสูตรสร้างสรรค์อีเมลสวยด้วยกราฟฟิค วันที่ : 14 – 17 และ 21 กุมภาพันธ์ 2554 สถานที่ : ณ ห้อง ผู้จัด : ศูนย์คอมพิวเตอร์ อ.ศุภโชค พิริยะสกุล อ.ศิวารินทร์ จินตนา อ.สุนัน คงธงชัย อ.ผอบ พลเมือง อ.กัลยารัตน์ บุญเนตร คุณศศิประภา ฉิมพงษ์

4 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554
เรื่อง : โครงการอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรที่มี ประสบการณ์การทำงาน ปี วันที่ : กุมภาพันธ์ 2554 สถานที่ : ณ ห้องสัมมนา 3 ผู้จัด : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา อ.สุนัน คงธงชัย อ.จันทิมา คุ้มปลี อ.สิรินทิพย์ สิทธิศักดิ์ อ.กัลยารัตน์ บุญเนตร คุณณัฏฐา เรืองรอง คุณศศิประภา ฉิมพงษ์

5 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554
เรื่อง : โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ แก่บุคลากร รุ่นที่ 2 วันที่ : ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 สถานที่ : ณ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท/รังสิต ผู้จัด : ฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มที่ 2 วันที่ 2,9กุมภาพันธ์ คุณสาคร พิมพ์สาลี 2. คุณวินัย โพธิ์น้อย 3. คุณวิไล มงคลสวัสดิ์ 4. คุณมะลิวรรณ์ คนไว 5. คุณทองดี สลุงใหญ่ 6. คุณสุกัญญา นุชนาถ 7. คุณวิไลวรรณ ประสานทอง 8. คุณดวงสมร แย้มสวัสดิ์ 9. คุณวันเพ็ญ สันติทานันท์ 10. คุณลำพูน หอมสมบัต กลุ่มที่ 3 วันที่ 3,10 กุมภาพันธ์ คุณสมหมาย นิลวงษ์ 2. คุณชลิตา พุ่มพวง 3. คุณบุศบา ชินาวงศ์ 4. คุณมาลี รุ่งเจริญ 5. คุณนงลักษณ์ พุ่มพวง 6. คุณไกรสมร มูลทา 7. คุณกำไลทอง สร้อยจิตร 8. คุณทนงศักดิ์ แก่อินทร์ 9. คุณดวงสุดา ชาลือ 10. คุณฉลอง เขียวแก้ว 11. คุณวิไล กันหารา 12. คุณรัตติยา ภาระอุตสา 13. คุณตาบู้ ทิพย์สันเทียะ 14. คุณหนูเพียร ทองสา กลุ่มที่ 4 วันที่ 12,19,26 กุมภาพันธ์ คุณบุญศรี ทรัพย์ผ้าพับ 2. คุณสุธารัตน์ คงไทย 3. คุณชนาพร ฉายอรุณ 4. คุณสมพร ภู่เงิน 5. คุณจันทร์ฉาย พลอาจ 6. คุณผ่องศรี ทองหล่อ 7. คุณไพโรจน์ ผลเกตุ 8. คุณชูศรี เฉลิมพันธ์ 9. คุณทองเลื่อน สิงห์สำราญ 10. คุณวิมล ฟักเกาะ. กลุ่มที่ 1 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ คุณกองทอง แสนคำ คุณนพเก้า สังวร คุณมณีรัตน์ ยอดแก้ว คุณวนิดา เอกวงศ์ 5. คุณสุวรรณี จันทร์ สายพิณ วงศ์บุญมา 7. คุณประเทือง ดีประเสริฐ คุณจิราภรณ์ เมืองโคตร คุณวันดี แดงมาก คุณรุ้งทิพย์ บุญเกิด คุณดาว ปรากริม คุณมงคล เพ็ชรจีน คุณปภาวี เกิดไทย คุณสันติกร ยอดแก้ว คุณหลาวมณี วงษ์งาม คุณชัยยุทธ สายทอง


ดาวน์โหลด ppt บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google