งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักโภชนาการ กลุ่มอำนวยการ ประกอบด้วยบุคลากร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักโภชนาการ กลุ่มอำนวยการ ประกอบด้วยบุคลากร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มอำนวยการ ยินดีต้อนรับคณะนักศึกษาฝึกงาน ณ ห้องประชุมอุทัย พิศลยบุตร 26 เมษายน 2556

2 สำนักโภชนาการ กลุ่มอำนวยการ ประกอบด้วยบุคลากร

3 ข้าราชการ จำนวน 6 คน นางสาวโสภา ทองนพภา (หัวหน้ากลุ่ม)
นางพูลสุข สวัสดี (ช่วยราชการสำนักงานเลขานุการกรม) นางอุษา กล่อมเอี้ยง นางสาววิมล มีหิรัญ นางสาวอรัญวารี เวียงทอง นายมณฑล ตาลเยื้อน

4 ลูกจ้างประจำ 10 คน นางอัญชลี ฉายา นายจำเนียร สุขสมกิจ นายเสรี บำรุงไทย
นางจิติดาภา ชมกระจ่าง นางรัตสนา วงศ์อุบล นางสาวฉวีวรรณ กรมงคลลักษณ์ นางสุนิศา เพิกแย้ม นายศุภชัย แก่นโกมินทร์ นางสุดใจ วรรณศิลป์ (ปฎิบัติงานกลุ่มวิจัยฯ) นางสาวอภิญญา เบ้าจังหาร (ปฎิบัติงานกลุ่มวิจัยฯ)

5 พนักงานราชการ 4 คน นางสาวอันธิกา หน่วงเหนี่ยว นางสาวกิตติมา ป้านสุวรรณ
นางอารียา เปลี่ยนพันธ์ นางสมหมาย ทองนพภา

6 จ้างเหมาบริการ 3 คน นายอิทธิกร มะลิลอย นายธนชาติ ทิมพรมราช
นายอิทธิกร มะลิลอย นายธนชาติ ทิมพรมราช นายนพโดม ศุภกมลมาส

7 กลุ่มอำนวยการ มีบทบาทหน้าที่
1.บริหารจัดการทั่วไป 2.การจัดการระบบงานสารบรรณ 3.การบริหารจัดการเงินและบัญชี 4.การบริหารงานพัสดุ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ 5.การบริหารจัดการงานเจ้าหน้าที่

8 กลุ่มอำนวยการเป็นกลุ่มงานสนับสนุนกลุ่มงานวิชาการ 6 กลุ่มงาน
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มควบคุมป้องกันด้านโภชนาการ กลุ่มวิจัยอาหารและโภชนาการ กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมโภชนาการ กลุ่มสร้างเสริมสุขภาวะโภชนาการ กลุ่มโภชนาการประยุกต์

9 ขอให้โชคดีและประสบความสำเร็จในการฝึกงานทุกท่าน จากกลุ่มอำนวยการ


ดาวน์โหลด ppt สำนักโภชนาการ กลุ่มอำนวยการ ประกอบด้วยบุคลากร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google