งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนยุทธศาสตร์สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนยุทธศาสตร์สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี
เอกสารประกอบ 2.1 1. ส่งเสริมและก่อให้เกิดการบูรณาการการศึกษาและวิจัยที่เอศักยภาพภาคการผลิต การค้า การบริการ และด้านสังคม 1. พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงให้มีความเป็นเลิศและได้มาตรฐานตามเกณฑ์สากล 2. เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำให้แหล่งเพาะเลี้ยงและทุกแหล่งทรัพยากรและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย$ 2. ให้จังหวัดปทุมธานีเป็นเมืองน่าอยู่ เอื้อต่อการเป็นที่อยู่อาศัยและประกอบการ 3. ให้ภาคการผลิต การค้า การบริการ วิสาหกิจชุมชนและแรงงาน มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ ประเด็นยุทธศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี 3. บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความยั่งยืนและคงความหลากหลาย ประเด็นยุทธศาสตร์ กรมประมง 4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งการเรียนรู้และบูรณาการ 4. พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการประมงทุกสาขาเพื่อสนับสนุนการแข่งขัน 5. สร้างและพัฒนาฐานข้อมูลของจังหวัดให้มีความสมบูรณ์และเอื้อต่อการบูรณาการระหว่างทุกหน่วยงานของรัฐ เอกชน และภาคประชาชน 5. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็นผู้นำทางการประมงในภูมิภาค วิสัยทัศน์ “ผู้ประกอบการมั่นคง ผลิตภัณฑ์ประมงได้มาตรฐาน การให้บริการมีประสิทธิภาพ” ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตที่มีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

2 2. สินค้าจากผู้ประกอบการทางด้านการประมงมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
วิสัยทัศน์ “ผู้ประกอบการมั่นคง ผลิตภัณฑ์ประมงได้มาตรฐาน การให้บริการมีประสิทธิภาพ” ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตที่มีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 2. สินค้าจากผู้ประกอบการทางด้านการประมงมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ประสิทธิผลตามพันธกิจ 1. สินค้าประมงมีมูลค่าเพิ่ม 3. ผู้ประกอบการด้านการประมงทุกส่วนมีการผลิตที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 4. ประชาชนได้รับบริการทางด้านประมงรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพการให้บริการ 7. ปรับขั้นตอนการให้บริการในการอนุมัติ อนุญาต ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 5. การควบคุมมาตรฐานผลผลิตและผลิตภัณฑ์ 6. การถ่ายทอดองค์ความรู้และเพิ่มทักษะให้เกษตรกร พัฒนาองค์กร 8. การพัฒนาระบบบริหารความรู้

3 โครงสร้างของสำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี
จำนวนกลุ่มงาน (Job Families) ภายใต้สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย 12 กลุ่มงาน สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี 1. ประมงจังหวัด (เจ้าหน้าที่บริหารงานประมง 8) นายชาญชัย แสนศรีมหาชัย 2. หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป 4. หัวหน้าฝ่ายพัฒนา และส่งเสริมอาชีพการประมง 6. หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการด้านการประมง นายสุวรรณ มีชนะ นายวิศิษฏ์วัตตธรรม นางนวลใย จั่นทับทิม 3. เจ้าหน้าที่ธุรการ 5 5. เจ้าพนักงานประมง 5 7. เจ้าพนักงานประมง 5 นางสาวเบญจางค์ ขุมทอง นายศุภโชค แทรกสุข นายบุญเลิศ เกิดโกมุติ 8. ประมงอำเภอเมือง /สามโคก 9. ประมงอำเภอคลองหลวง /ธัญบุรี 10. ประมงอำเภอ ลาดหลุมแก้ว 11. ประมงอำเภอ ลำลูกกา 12. ประมงอำเภอหนองเสือ นายชัยชนะ ชมเชย นายปรีดา สุวพัฒน์ นายสมจิตต์ ดีวงศ์ษา นายวิชัย ทองประไพ นางวไลวรรณ จิตต์สุวรณ


ดาวน์โหลด ppt แผนยุทธศาสตร์สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google