งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อโรงเรียนบ้านหนองเฒ่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อโรงเรียนบ้านหนองเฒ่า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อโรงเรียนบ้านหนองเฒ่า
ที่อยู่ เลขที่ หมู่ ตำบล..ลานหอย...อำเภอ...บ้านด่านลานหอย... วิสัยทัศน์ “ ภายในปีการศึกษา 2550 นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเฒ่า มีความรู้ คู่คุณธรรม นำกีฬา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ”

2 พันธกิจ 1. จัดและส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านการเรียน เต็มตามศักยภาพ ด้วยการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2. จัดและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถดำเนินชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีสุขภาพดีโดยเน้นด้านกีฬา 4. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3 กลยุทธ์ 1. จัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนได้อย่างเหมาะสม 2. จัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3. จัดการเรียนรู้โดยให้ครูผลิตและใช้สื่อการสอน 4. สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนรู้ 5. จัดให้มีชุมนุมพุทธศาสน์ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6. จัดการเรียนรู้ระบบกลุ่มตามความเหมาะสม 7. ให้นักเรียนได้เล่นกีฬาตามความถนัด 8. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขเผยแผ่เฝ้าระวัง ป้องกันโรค 9. จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน

4 กลยุทธ์ 10 นำนักเรียนเข้าร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการและวันสำคัญต่างๆ นำนักเรียนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญเมื่อมีโอกาส 12. จัดการเรียนรู้ศึกษานอกสถานที่ 13. จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนรู้จักการดูแลรักษาต้นไม้โดยได้ปฏิบัติจริง

5 ข้อมูลพื้นฐาน ขนาดโรงเรียน ขนาดกลาง.... ชื่อผู้บริหาร นายบุญเชิด ทับศูนย์ จำนวนนักเรียน ชาย คน หญิง คน จำนวนครู ชาย คน หญิง คน รวม คน ประวัติโรงเรียน (ย่อ).....โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ณ บริเวณหมู่ที่ 5 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย โดยเป็นสาขาของโรงเรียน เชิงคีรี(สุวิชาณวรวุฒิ) แยกเป็นเอกเทศวันที่ 21 สิงหาคม เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองเฒ่าเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี นายบุญเชิด ทับศูนย์ เป็นผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเฒ่า จัดชั้นเรียน ห้อง ห้องพิเศษ ห้อง ครูอัตราจ้าง คน ผู้รับเหมาทำความสะอาด คน ครู อบต คน

6 ภาพถ่ายอาคารเรียนและอาคารเอนกประสงค์
แบบ.....สปช.105/ สร้าง พ.ศ งบประมาณ..1,040,000..บาทที่มา....งบประมาณ แบบ.....สปช.202/ สร้าง พ.ศ งบประมาณ..200,000...บาท ที่มา......งบประมาณ

7 ภาพถ่ายอาคารเรียนและสนามบาสเกตบอล
แบบ.....สปช.102/ สร้าง พ.ศ งบประมาณ...1,088, บาทที่มา.....งบประมาณ แบบ สร้าง พ.ศ งบประมาณ ,000...บาทที่มา....งบประมาณ

8 ภาพถ่ายถังเก็บน้ำฝน แบบ.....ฝ สร้าง พ.ศ งบประมาณ...35,000.. บาท ที่มา......งบประมาณ แบบ......กรมพัฒนาชุมชน สร้าง พ.ศ งบประมาณ....50,000..บาท..... ที่มา.....งบประมาณ

9 ภาพถ่ายถังเก็บน้ำฝนและส้วม
แบบ......ฝ 30 พิเศษ สร้าง พ.ศ งบประมาณ....81,000...บาท ที่มา งบประมาณ แบบ......สปช.602/26 (4 ที่นั่ง). สร้าง พ.ศ งบประมาณ ,000...บาท ที่มา......งบประมาณ

10 ภาพถ่ายโรงอาหารและห้องสมุด
แบบ สร้าง พ.ศ งบประมาณ....22, บาท ที่มา.....บริจาค แบบ..สหกรณ์แห่งประเทศไทย... สร้าง พ.ศ งบประมาณ...40,000...บาท ที่มา บริจาค

11 ภาพถ่ายรั้วและอาคารหนองเฒ่าร่วมใจ
แบบ สร้าง พ.ศ งบประมาณ...121,078..บาท ที่มา บริจาค แบบ สร้าง พ.ศ งบประมาณ , ที่มา บริจาค

12 ภาพถ่ายส้วมครูและส้วมอนุบาล
แบบ สร้าง พ.ศ งบประมาณ....10,000...บาท ที่มา บริจาค แบบ สร้าง พ.ศ งบประมาณ , ที่มา บริจาค

13 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. นายบุญมา เจริญผล ประธานกรรมการ 2. นายไมล์ ไล้สม กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 3. นายพิเชษฐ์ นิลนนท์ กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 4. นายสมจิตร ขยันยิ่ง กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 5. นายสังข์ คงทัศน์ กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น 6. นางณัฐธิดา เนื้อไม้ กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 7. นายเสนาะ สงฆ์จันทร์ กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 8. นางบังอร เสมรอด กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ 9. นายบุญเชิด ทับศูนย์ กรรมการและเลขานุการ

14 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ชื่อโรงเรียนบ้านหนองเฒ่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google