งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะกรรมการนโยบายสถาบัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะกรรมการนโยบายสถาบัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างการบริหารและบุคลากร สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะกรรมการนโยบายสถาบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการศึกษาและฝึกอบรม (อ.พญ.หัทยา ดำรงค์ผล) ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (อ.อิทธิพล ปรีติประสงค์) ผู้อำนวยการ (รศ. ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร) ที่ปรึกษาสถาบัน คณะกรรมการบริหารสถาบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านคลินิกเด็กและครอบครัวบำบัด (อ.พญ.แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ) ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริการวิชาการ (อ.ดร.ประภาพรรณ จูเจริญ) รองผู้อำนวยการด้านวิจัย (ผศ.ดร.บัญญัติ ยงย่วน) ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ (อ.ดร.สาวิตรี ทยานศิลป์) ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย (นางอรพินท์ เลิศอวัสดาตระกูล) สำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน คณาจารย์ประจำหลักสูตร (คณาจารย์) คณะกรรมการวิชาการ (คณาจารย์/นักวิจัย/ผู้ชำนาญการ/ผู้เชี่ยวชาญ) เลขานุการสถาบัน (นางสายสุนีย์ เบ็ญจโภคี) คณะกรรมการ / คณะทำงานชุดต่างๆ ที่ประชุมหัวหน้างาน งานบริหารทั่วไป (นางสายสุนีย์ เบ็ญจโภคี)รักษาการแทน งานคลังและพัสดุ (นางสาวชัชชนัน เทพพานิช) งานแผนและพัฒนาคุณภาพ (นางสายสุนีย์ เบ็ญจโภคี) รักษาการแทน งานวิจัย (นางสาวสิริวัลย์ เรืองสุรัตน์) งานการศึกษาและฝึกอบรม งานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (นางนันทนา อินทะใจ) งานคลินิกเด็กและวัยรุ่น (อ.พญ.แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ) งานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย (รศ.ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร)รักษาการแทน หน่วยสารบรรณและธุรการ - น.ส.สิริวรรณ ท่าไม้สุข - นางชนิดา ปราบใหญ่ - น.ส.สุรีย์ โกรินทร์ - นายชานนท์ แจ่มถิ่น หน่วยประชาสัมพันธ์ - น.ส.กชกร วรรณนิตย์ หน่วยทรัพยากรบุคคล - น.ส.ปาริชาติ ชัยสงคราม - นายเสรี สิงห์โงน หน่วยอาคารสถานที่ และยานพาหนะ - นายสืบพงษ์ มาลี - น.ส.นฤมล เปรมเดชา - นายประวิต สุขษาเกษ - นายวรากร ลีลาลัย - นายสมบูรณ์ แก้วมณี - นายเล็ก ขำขาว - นายสมพงษ์ พุทธพงศ์พฤกษ์ - นายสุรศักดิ์ มณฑาสุวรรณ - นายไฉน รัศมีฉาย - นางฐิติรัตน์ ไชยโยง - นางวาสนา ดีสวัสดิ์ - นางกิ่งดาว สมบูรณ์ หน่วยการเงินและบัญชี - น.ส.ดวงเดือน สิทธิธาดาสกุล หน่วยพัสดุ - น.ส.อ้อมรักษ์ ผ่านภพ - น.ส.ยศกร ชนินทร์โชดึก หน่วยแผนและงบประมาณ - น.ส.สัณห์จุฑา ศรีสุพรรณ - นายอัจฉริยะ ลิ้มสุวรรณ ** หน่วยพัฒนาคุณภาพ - น.ส.พิณรัฎ ไชยปาล หน่วยประสานโครงการวิจัย - น.ส.สรารินทร์ และยา - นายศักดิ์ชัย บุญเล่า หน่วยวิจัยห้องปฏิบัติการ - นางนุชนาฎ รักษี * - นายศรัล ขุนวิทยา * หน่วยงานวิจัยภาคสนาม - นางจีรนันท์ ขำนอง - น.ส.สร้อยบุญ ทรายทอง - น.ส.รัชนิดา เหมาะมาศ หน่วยบัณฑิตศึกษา - นายนพฤทธิ์ ชาตินิยม หน่วยประเมินหลักสูตร - นักวิชาการศึกษา หน่วยบริการห้องสมุด - บรรณารักษ์ หน่วยฝึกอบรม - นายอัจฉริยะ ลิ้มสุวรรณ ** หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ - นายเอนก มาศจรัส - นายธีระชัย แต่เจริญ หน่วยคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยี - นายณัฐกาญจน์ เนตรน้อย หน่วยสื่อสิ่งพิมพ์ - นางเพลินพิศ แสงเหลา หน่วยพัฒนาเว็บไซต์และสื่ออิเลคทรอนิกส์ - นางนันทนา อินทะใจ คลินิกพัฒนาการเด็ก - อ.พญ.แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ หน่วยบำบัดและฟื้นฟู - น.ส.ประพา หมายสุข - น.ส.ฒามรา แก้วมา คลินิกวัยรุ่น - อ.พญ.หัทยา ดำรงค์ผล - นางอรพินท์ เลิศอวัสดาตระกูล ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย - น.ส.ธันยพัฒน์ พิรุณโปรย - นักพัฒนาการเด็ก - เจ้าหน้าที่อาคาร ข. หมายเหตุ * หมายถึง ลาศึกษา ** หมายถึง ปฏิบัติงานทั้ง 2 งาน หมายถึง ให้คำปรึกษา แนะนำการบริหารสถาบัน หมายถึง ปฏิบัติตามที่ผู้อำนวยการมอบหมายเป็นเรื่องๆ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2551


ดาวน์โหลด ppt คณะกรรมการนโยบายสถาบัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google