งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

2 วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง
โรงเรียนวัดเขาปิ่นทองต้องเป็นแหล่งความรู้ของชุมชน นักเรียนต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในระเบียบวินัย มีความรู้พื้นฐานในการดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข บุคลากรมีการพัฒนาตนเองตามกระแสโลกาภิวัตน์ บนพื้นฐานของศาสนาและวัฒนธรรมไทย

3 พันธกิจโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง
1. จัดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและชุมชนที่เอื้ออำนวย ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน 2. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนด้านระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย 3. พัฒนา ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนในการใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต

4 พันธกิจโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง
4. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 5. พัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 6. ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา 7. พัฒนาระบบบริหารแบบมรส่วนร่วม

5 นายบรรพต วรรณศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง
นายบรรพต วรรณศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง

6 ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง
หมู่ที่ 6 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เปิดสอนระดับอนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนทั้งหมด 355 คน ข้าราชการครู 17 อัตรา พนักงานราชการ 1 อัตรา และ ครูอัตราจ้าง 1 อัตรา ครูธุรการ 1 อัตรา โรงเรียนมีพื้นที่ 10 ไร่

7 สภาพทั่วไปของโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง

8 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เรื่อง การบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในการแก้ปัญหาพฤติกรรมเชิงลบของนักเรียน สู่พฤติกรรมเชิงบวก เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

9 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อลดปัญหาเด็กหนีโรงเรียน

10 วัตถุประสงค์ 2.เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

11 ขั้นตอนการดำเนินงาน

12 1.ประชุมครูเพื่อวางแผนการดำเนินงาน

13 2.ศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคล
เยี่ยมบ้านนักเรียน สอบถามครูผู้สอน สังเกตพฤติกรรม วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคล

14 3.แยกนักเรียนที่มีปัญหาและพฤติกรรมเสี่ยง

15 4. สำรวจความต้องการของนักเรียนต่อกิจกรรมที่ชอบ

16 5.ดำเนินการตามกิจกรรม จัดหาครูและวิทยากรภายนอกให้เหมาะสมกับกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

17 6.สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในระหว่างเรียน เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมก่อนและหลังทำกิจกรรม

18 7.ประเมินพฤติกรรมโดยครูทุกคน

19 8.ประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียน

20 9.ประเมินผลการเรียนของนักเรียน

21 10.สรุปผลการดำเนินงาน

22 ผลการดำเนินงาน 1.เด็กนักเรียนกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงมีการเข้าร่วมกิจกรรม และให้ความร่วมมือในการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

23 ผลการดำเนินงาน 2.ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้นกว่าเดิม

24 e-mail : bunpot_w@hotmail.com
ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google