งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท ดร.วีรเทพย์ พงษ์ประเสริฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท ดร.วีรเทพย์ พงษ์ประเสริฐ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท ดร.วีรเทพย์ พงษ์ประเสริฐ
โครงสร้างการบริหารงานภายในภาควิชา หัวหน้าภาค ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท ผู้ช่วยหัวหน้าภาค ผู้ช่วยหัวหน้าภาค ดร.วีรเทพย์ พงษ์ประเสริฐ ดร.วิภา หอมนวล ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนิสิต ฝ่ายการเงิน ฝ่ายอื่นๆ

2 งานประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท หัวหน้า อ.อมรลักษณ์ ปรีขาหาญ กรรมการเลขานุการ งานวิชาการ ผศ.ดร ภูมศักดิ์ อินทนนท์ ดร.ธนูชัย กองแก้ว งานวิจัย ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท ดร.วิภา หอมหวล งานประกันคุณภาพการศึกษา

3 ฝ่ายกิจการนิสิต งานกิจการนิสิต งานฝึกงานนิสิต
ดร.โอภาส พิมพา อ.กวี สุจิปุลิ งานกิจการนิสิต ดร.วิภา หอมหวล ดร.อุดมพร แห่งนคร งานฝึกงานนิสิต

4 ฝ่ายการเงิน งานการเงิน งานพัสดุและครุภัณฑ์
ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท อ.อมรลักษณ์ ปรีขาหาญ งานการเงิน ดร.วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ ดร.สิริรัตน์ แสงยงค์ งานพัสดุและครุภัณฑ์

5 งานประชาสัมพันธ์ ปฏิคม และงานส่งเสริม บริการวิชาการ
ฝ่ายอื่นๆ งานประชาสัมพันธ์ ปฏิคม และงานส่งเสริม บริการวิชาการ งานติดตามและประเมินผล งานดูแลโรงเรือนกระจกและแปลงพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่


ดาวน์โหลด ppt ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท ดร.วีรเทพย์ พงษ์ประเสริฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google