งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาสามชั้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาสามชั้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาสามชั้น
ผู้บริหารโรงเรียน นางกนิษฐา พุ่มไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาสามชั้น

2 ชื่อ ภูมิลำเนา บิดา มารดา สามี
ประวัติส่วนตัว นางกนิษฐา พุ่มไสว ชื่อ เกิดวันที่ 30 มิถุนายน 2503 ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ ถนนปากแพรก ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี บิดา นายชวลิต สมประสงค์ ถึงแก่กรรม มารดา นางสำราญ สมประสงค์ สามี นายสังวาล พุ่มไสว รับราชการ Exit

3 ประวัติการศึกษา สถานศึกษา ตั้งแต่ง – ถึง (เดือน ปี) วุฒิที่ได้รับ
โรงเรียนถาวรวิทยา ประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนสตรีกาญจนานุเคราะห์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวิสุทธรังษี มัธยมศึกษาปีที่ 5 วิทยาลัยครูกาญจนบุรี ป.กศ.สูง (บรรณารักษ์) ค.บ. (การประถมศึกษา) Exit

4 ประวัติการทำงาน วัน เดือน ปี ตำแหน่ง ระดับ อัตรา 10 มิถุนายน 2529
10 มิถุนายน 2529 อาจารย์ 1 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 3 2,765 16 เมษายน 2532 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 3,950 28 สิงหาคม 2534 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 4 5,300 1 ตุลาคม 2536 อาจารย์ 2 โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 5 8,390 Exit

5 วัน เดือน ปี ตำแหน่ง ระดับ อัตรา 1 มีนาคม 2538 ครูใหญ่โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 5 10,080 1 เมษายน 2540 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 6 11,760 1 ตุลาคม 2541 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 7 13,680 24 ธันวาคม 2547 ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ชำนาญการพิเศษ) โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน สพท.กจ. 3 คศ.3 21,760 20 กรกฎาคม 2549 ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ชำนาญการพิเศษ) โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น สพท.กจ. 3 25,450 Exit

6 รางวัลและความภาคภูมิใจ ชาติ/กระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา รายการกิจกรรม อันดับ ระดับ / ผู้มอบ 2530 ครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่น 1 อำเภอ/สปอ. 2539 ครูกิจกรรมนิเทศภายในดีเด่น 2540 ข้าราชการตัวอย่าง ประจำปี 2540 ตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ ชาติ/กระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการตัวอย่าง กลุ่ม ระดับ 5 - 7 จังหวัด/สปจ. ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลางดีเด่น Exit

7 ปีการศึกษา รายการกิจกรรม อันดับ ระดับ / ผู้มอบ 2541 2542 2545
ข้าราชการครูผู้มีผลงานดีเด่น จังหวัด/สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดกาญจนบุรี ผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่นระดับ ประถมศึกษา อำเภอ/คณะกรรมการคุรุสภา อำเภอทองผาภูมิ ผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น อำเภอ/สปอ. 2542 ผู้บริหารดีเด่น (ขนาดกลาง) 2545


ดาวน์โหลด ppt ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาสามชั้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google