งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เล่าสู่กันฟัง ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เล่าสู่กันฟัง ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เล่าสู่กันฟัง ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน
เล่าสู่กันฟัง ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน

2 ข้อมูลทั่วไป ที่ตั้ง ถนน นคร-บ้านส้อง ต.ช้างกลาง กิ่ง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช ประวัติ ก่อตั้งมาประมาณ 65 ปี กำนัน ฉ่ำ ไพรสณฑ์ เป็นผู้บริจาคพื้นที่

3 ข้อมูลทั่วไป ผู้บริหาร นายสุรพล บัวทองบุญ ผู้อำนวยการ
นายสุรพล บัวทองบุญ ผู้อำนวยการ นางจรรยา บริบูรณ์ รองผู้อำนวยการ นายพลากร ศิริพงค์ รองผู้อำนวยการ

4 จำนวนนักเรียน/ครู ระดับชั้นที่เปิดสอน
เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล ถึง ชั้น ม.3 จำนวนนักเรียน/ครู นักเรียน จำนวน คน ครู จำนวน คน นักการ จำนวน 2 คน

5 วิสัยทัศน์ ปรับกระบวนทัศน์ เร่งรัดคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

6 พันธกิจ 1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 2. เน้นหลักสูตรท้องถิ่น
3. บูรณาการ/ใช้ict 4. เน้นการเรียนภาษาอังกฤษ

7 พันธกิจ 5. เน้นภาษาไทย 6. เน้นการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์
7. ส่งเสริมสุขภาพ 8. พัฒนาครู

8 พันธกิจ 9. บริหารแบบมีส่วนร่วมยึดรร.เป็นฐาน
10. ปรับภูมิทัศน์/แหล่งเรียนรู้

9 กลยุทธ์ 1. ระดมทรัพยากร 2. สร้างขวัญกำลังใจผู้ร่วมงาน
3. กรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วม 4. พัฒนาบุคลากร

10 กลยุทธ์ 5. ประสานสัมพันธ์กับชุมชน 6. พัฒนาศักยภาพด้าน ICT
7. ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ 8. มีแผนงานโครงการเพื่อเพิ่มคุณภาพ

11 กลยุทธ์ 9. นิเทศ ติดตาม 10. นำกระบวนการวิจัยมาใช้

12 กิจกรรม/งานที่ประสบผลสำเร็จ
1.การเรียนการสอน 4 รายวิชาหลัก 2.โครงการส่งเสริมนักเรียนตามศักยภาพ 3.จัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด สิ่งแวดล้อม 4.ปรับปรุงห้องเรียน 5.ปรับปรุงภูมิทัศน์

13 กิจกรรม/งานที่กำลังดำเนินการ
1.พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.ใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอน 3.ส่งเสริมนักเรียนตามศักยภาพ 4.การเรียนตามโครงการวิถีพุทธ

14 โครงการของโรงเรียน ปีการศึกษา 2548 ปีการศึกษา 2549 (เพิ่มเติม)
จำนวน 22 โครงการ ปีการศึกษา 2549 (เพิ่มเติม) จำนวน 8 โครงการ

15 โครงการ/งานเด่น ที่ประสบผลสำเร็จ

16 งานวิชาการ นักเรียนสอบเรียนต่อได้ คุณลักษณะของนักเรียน
การทำงานที่เป็นระบบ เอาจริงเอาจัง

17 โครงการ หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน
นักเรียน ผลการเรียนสูงขึ้น มีทักษะชีวิต

18 บุคลากร ได้รับการพัฒนา มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นตั้งใจ
ได้รับการยอมรับ

19 โรงเรียน บรรยากาศสิ่งแวดล้อม มีแหล่งเรียนรู้ มีห้องปฏิบัติการ
ได้รับการยอมรับและศรัทธา

20 ชุมชน ได้รับการบริการด้านต่างๆ บุตรหลานได้ศึกษาในโรงเรียนที่มีคุณภาพ

21 โครงการ พัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- นักเรียน ม.ต้น - ครู 4 รายวิชาหลัก - การจัดการเรียนการสอน - การบริการจัดการ

22 โครงการ อนุบาลต้นแบบ - นักเรียนอนุบาลได้รับการพัฒนา
- โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กปฐมวัย - มีสนามเด็กเล่น

23 โครงการ โรงเรียนวิถีพุทธ
เข้าค่ายจริยธรรม กิจกรรมในตอนพักเที่ยง การเรียนการสอนพุทธศาสนา กิจกรรมตามวันสำคัญ ห้องจริยธรรม

24 โครงการ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
สอดคล้องกับปีปฏิรูปการเรียนการสอน บุคลากรได้รับการพัฒนา แก้ปัญหาการเรียนรู้

25 รางวัล เกียรติยศ ความภูมิใจ

26 นักเรียน สอบเรียนต่อ คุณลักษณะ รางวัลจากสนามสอบ

27 โรงเรียน เป็นที่ยอมรับ ได้รับรางวัลในโครงการต่าง ๆ

28 ตัวอย่างโครงการที่ได้รับรางวัล
ส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมประชาธิปไตย ส่งเสริมอนามัยดีเด่น สิ่งแวดล้อมดีเด่น รักการอ่านสานสู่ฝัน

29 ตัวอย่างโครงการที่ได้รับรางวัล
ส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ไอซีทีดีเด่น หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมระดับดี

30 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ
1. บุคลากรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ 2. ชุมชนให้ความร่วมมือ 3. โอกาสจากหน่วยงานต้นสังกัด

31 ขอบคุณที่มาเยือน


ดาวน์โหลด ppt เล่าสู่กันฟัง ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google