งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มารู้จัก ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มารู้จัก ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มารู้จัก ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
นางประภาศรี อุยยามฐิติ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.4 ภูมิลำเนา อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2 ประวัติการศึกษา พ.ศ.2511 ม.ศ.3 โรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี
พ.ศ ม.ศ.3 โรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี พ.ศ ม.ศ.5 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี พ.ศ ปริญญาตรี มศว.ปทุมวัน สาขาเคมี พ.ศ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาการสอนเคมี พ.ศ ประกาศนียบัตรการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

3 ประวัติการทำงาน พ.ศ.2518-2528 ครูตรี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
พ.ศ ครูตรี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี พ.ศ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ หัวหน้าเลขานุการและผู้ช่วยผู้อำนวยการสามัญศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะสมุย พ.ศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพังงา พ.ศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีระนอง พ.ศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา พ.ศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

4 ประสบการณ์ดูงานการจัดการศึกษาในต่างประเทศ
พ.ศ ศึกษาดูงานรัฐทัสมาเนีย ประเทศออสเตรเลีย โครงการความร่วมมือระหว่างกรมสามัญศึกษา กับสถาบันพัฒนาผู้บริหารรัฐทัสมาเนีย พ.ศ ศึกษาดูงานรัฐ Pensylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา โครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง โครงการความร่วมมือของกรมสามัญศึกษา กับมูลนิธิฟูลไบรท์ พ.ศ ศึกษาดูงานมณฑลไหหนาน ประเทศจีน โครงการส่งเสริมการสอนภาษาจีน เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทย กับกระทรวงศึกษาธิการจีน พ.ศ ศึกษาดูงานเมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โครงการพัฒนาวิสัยทัศน์ การจัดการศึกษา เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 , มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัย AUT (Auckland University and Technology) ประเทศนิวซีแลนด์

5 ประสบการณ์ดูงาน การจัดการศึกษาในต่างประเทศ
ประสบการณ์ดูงาน การจัดการศึกษาในต่างประเทศ

6 ผลงานที่สำคัญ ผลงานทางวิชาการ “การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยกิจกรรม 5ส.” โล่โรงเรียนดำเนินการปฏิรูปการศึกษาดีเด่น ของกรมสามัญศึกษา 3 ปีซ้อน (พ.ศ ) รับพระราชทานโล่ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 2547 ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรม 5ส. ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ของ ปตท. ปีการศึกษา 2546 รางวัลรองชนะเลิศ ปีการศึกษา 2547 และรางวัลชนะเลิศ ปีการศึกษา 2548

7 ผลงานที่สำคัญ (ต่อ) รับเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี รางวัลสถานศึกษาจัดกิจกรรมจิตวิทยาแนะแนวดีเด่น ของสมาคม แนะแนวแห่งประเทศไทย ปี 2548

8 โล่ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ดีเด่น ปี 2549

9 แนวคิดสำคัญในการบริหารจัดการ
การบริหารงานตามแนวคิด TQM คือ ให้ความสำคัญกับ การบริหารแบบมีส่วนร่วมและมุ่งคุณภาพทั้งองค์กร การให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา (S.B.M.) ทั้งด้านแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การให้ความสำคัญ แก่การพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพรายบุคคล Child centre

10 ก่อนความคิดจะก่อรูป ผิดก็ครู ถูกก็ครู
ข้อคิดประจำใจ ก่อนความคิดจะก่อรูป ผิดก็ครู ถูกก็ครู


ดาวน์โหลด ppt มารู้จัก ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google