งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ ธานี

2 ข้อมูลพื้นฐาน 1. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ จำนวน 38 กลุ่ม ในพื้นที่ 18 อำเภอ จำแนกได้ ดังนี้ 1.1 จำแนกตามประเภทกลุ่ม - กลุ่มวิสาหกิจ จำนวน 13 กลุ่ม - กลุ่มทั่วไป จำนวน 25 กลุ่ม 1.2 จำแนกตามชนิดปศุสัตว์ - แพะเนื้อ จำนวน 6 กลุ่ม - โคเนื้อ จำนวน 13 กลุ่ม - สุกร จำนวน 5 กลุ่ม - เป็ดไข่ จำนวน 1 กลุ่ม - ไก่ไข่ จำนวน 1 กลุ่ม - อื่นๆ จำนวน 12 กลุ่ม

3 ข้อมูลพื้นฐาน 2. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ตามโครงการปกติ 2.1 นายสมจิตร หนูสีดำ หมู่ที่ 2 ต.บ้านส้อง อ. เวียงสระ 2.2 นายสมชาย นิลอนันต์ หมู่ที่ 1 ต.ช้างขวา อ. กาญจนดิษฐ์ 2.3 นายสังเวช เหล่าอุบล หมู่ที่ 3 ต.โมถ่าย อ. ไชยา 2.4 นายสานิตย์ จริยพงศ์ หมู่ที่ 4 ต.ไทรโสภา อ. พระแสง 3. แหล่งเรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ - แหล่งเรียนรู้ในกลุ่มเข้มแข็ง จำนวน 19 แหล่ง ใน พื้นที่ 18 อำเภอ - เกษตรกรดีเด่น อาสาปศุสัตว์ดีเด่น และกลุ่ม เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่น

4 ข้อมูลพื้นฐาน 4. ชมรมอาสาปศุสัตว์สุราษฎร์ธานี และชมรมอาสาปศุสัตว์ระดับอำเภอ 13 ชมรม 5. ชมรมผู้เลี้ยงแพะสุราษฎร์ธานี 6. ชมรมผู้เลี้ยงโคเนื้อสุราษฎร์ธานี 7. สหกรณ์ผู้เลี้ยงเป็ด ผลิตและจำหน่ายไข่เค็มไชยา จำกัด 8. ตลาดนัดคนหัวใจอินทรีย์ 3 แห่ง ได้แก่ 8.1 หมู่ที่ 5 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง เปิดทุกวันอังคาร และวันศุกร์ เวลา น. 8.2 หมู่ที่ 1 ต.บางโพธิ์ อ.เมือง เปิดทุกวันพุธ เวลา น. 8.3 สำนักงานเทศบาลตำบลช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ เปิดทุกวันพฤหัสบดี เวลา น.

5 แผนและผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2556
โครงการ แผน การดำเนินงาน 1.การคัดเลือกเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 2.โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ - คัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น   - อบรมทบทวนอาสาปศุสัตว์   - ประกันภัยอาสาปศุสัตว์ 3.โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกร รุ่นใหม่ 4. โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย 1 ราย/1 กลุ่ม 1 ราย 50 ราย 20 ราย 19 กลุ่ม 3 ศูนย์พอเพียง 1 ศูนย์เฉพาะทาง 4 กลุ่มผู้เลี้ยงแพะ - นายสานิตย์ จริยพงศ์ อ.พระแสง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคบ้านเขาปง ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม นายสมจิตร หนูสีดำ อ.เวียงสระ จัด 15 ม.ค 56 จำนวน 132 ราย เดือนกรกฎาคม 2556 ฝึกอบรมเกษตรกรแล้ว 167 คน ฝึกอบรมเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว

6 แผน-ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2556
โครงการ แผน ผลการดำเนินงาน 5.โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดแพะ 6.โครงการพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อ 7.โครงการสงเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ 8.โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ 9.โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ 10.โครงการหมู่บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ 30 ราย 25 ราย 60 ราย 4 ครั้ง/200 ราย 1 กลุ่ม/10 ราย 4 หมู่บ้าน - ฝึกอบรมเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว จัดสัมมนา 25 ราย 13 มี.ค. 56 จัดสัมมนา 60 ราย ธันวาคม 2555 ดำเนินการตามแผนของจังหวัด - คัดเลือกสมาชิกกลุ่มสายใยรักฯ จัดซื้อปัจจัยการผลิต ฝึกอบรมเกษตรกร และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเรียบร้อยแล้ว

7 ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2556 (ต่อ)
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด **โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพปาล์มน้ำมันนำร่อง ตามแผนพัฒนาจังหวัด - ดำเนินการในพื้นที่ 17 อำเภอ - ฝึกอบรมเกษตรกร - สนับสนุนปัจจัยการผลิต โครงการตามแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย **โครงการเกษตรอาหารสู่ครัวโลก กิจกรรม ปศุสัตว์พอเพียงเลี้ยงประชา - ดำเนินการในพื้นที่ 18 อำเภอ 20 กลุ่ม - ฝึกอบรมเกษตรกร เดือนเมษายน สนับสนุนปัจจัยการผลิต (สนง.ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง เป็นผู้จัดซื้อ)

8 ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2556 (ต่อ)
ผลงานเด่น ** สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ไข่เค็มไชยา - ผู้ประกอบการ ได้รับอนุญาตให้สัญลักษณ์ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI จำนวน 16 ราย - นำสินค้าจำหน่ายในงานมหกรรมปศุสัตว์ แห่งชาติ ปี 2556 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

9 ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2556 (ต่อ)
ผลงานเด่น ** ตลาดนัดคนหัวใจอินทรีย์ 1. หมู่ที่ 5 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง เปิดทุกวันอังคาร และวันศุกร์ เวลา น. 2. หมู่ที่ 1 ต.บางโพธิ์ อ.เมือง เปิดทุกวันพุธ เวลา น. 3. เทศบาลตำบลช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ เปิดทุกวัน พฤหัสบดี เวลา น.


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google