งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง
ว 20/2555 กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่

2 สิ่งที่จังหวัดต้องดำเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการปรับเงินชดเชย คุณวุฒิการศึกษา/เงินเดือน (ณ 1 ม.ค.57) ประเภทวิชาการ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน , ,300 บาท วุฒิปริญญาโท เงินเดือน , ,600 บาท วุฒิปริญญาเอก เงินเดือน , ,800 บาท วุฒิปริญญาโท และเอก สภามหาวิทยาลัยต้องอนุมัติให้จบ ก่อนวันที่ 1 ม.ค.57 และเป็นคุณวุฒิตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กรณีข้าราชการที่มีวุฒิปริญญาโท แต่ยังดำรงตำแหน่งไม่ครบ 1 ปี ให้ปรับเงินเดือนในระดับวุฒิ ป.ตรี ประเภททั่วไป วุฒิ ปวส./อนุปริญญา 3 ปี เงินเดือน 10, ,700 บาท วุฒิ ปวท./อนุปริญญา 2 ปี เงินเดือน 9, ,500 บาท วุฒิ ปวช เงินเดือน 8, ,300 บาท

3 การออกคำสั่งให้ข้าราชการในสังกัดจังหวัดได้รับการปรับเงินชดเชย
1. ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 ข้าราชการผู้นั้นดำรงตำแหน่งในสังกัดจังหวัดนี้ 2. ให้ปรับเงินเดือนชดเชยหลังการเลื่อน ย้าย โอน ที่มีผล ณ 1 ม.ค. 57 เช่น นาย ก. โอน ไปรับราชการสังกัด สป.มท. คำสั่งมีผล ณ วันที่ 5 ม.ค.57 กรณีนี้ นาย ก.จะต้องได้รับการปรับเงินชดเชยที่สังกัดเดิมก่อน (พช.) หรือ นาย ข ลาออกจากราชการ มีผล ณ 15 ม.ค. 57 นาย ข.ก็ยัง มีสิทธิได้รับการปรับเงินชดเชยอยู่ 3. กรณีข้าราชการที่เปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ หลังวันที่ 1 มกราคม 2557 จะต้องได้รับการปรับเงินชดเชยในตำแหน่ง ประเภททั่วไป

4 ตัวอย่างคำสั่ง คำสั่งจังหวัด.................................
ที่ / เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๑๐) และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงปรับเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ จำนวน ราย ดังบัญชี รายละเอียดแนบท้ายนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ (ลงชื่อผู้สั่ง) ( ) (ตำแหน่ง)

5 ตัวอย่างบัญชีแนบท้ายคำสั่ง
บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคำสั่งจังหวัด ที่ /2557 ลงวันที่ ลำ ชื่อ - นามสกุล วุฒิ/สาขา/สถานศึกษา ตำแหน่งและส่วนราชการ วันที่ดำรง เงินเดือน ปรับให้ได้ หมายเหตุ ดับ เลขประจำตัวประชาชน สังกัด/ตำแหน่ง ตำแหน่ง ระดับ เลขที่ ตำแหน่งและ (ณ 1 ม.ค.57) รับเงินเดือน ที่ ประเภท ระดับปัจจุบัน 1 นายศรายุฑ ส่องแก้ว ศิลปศาสตรบัณฑิต นักวิชาการพัฒนาชุมชน วิชาการ ชำนาญการ 6700 29 กันยายน 2553 18,110 19,310 (รัฐศาสตร์) กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ 2541 นางสาวพิริยา ตันวัชรพันธ์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปฏิบัติการ 6702 26 สิงหาคม 2554 17,880 18,980 (วิศวกรรมเกษตร) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกระบี่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดกระบี่ 2545 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน) 2549

6 ตัวอย่างบัญชีแนบท้ายคำสั่ง
บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคำสั่งจังหวัด ที่ /2557 ลงวันที่ ลำ ชื่อ - นามสกุล วุฒิ/สาขา/สถานศึกษา ตำแหน่งและส่วนราชการ วันที่ดำรง เงินเดือน ปรับให้ได้ หมายเหตุ ดับ เลขประจำตัวประชาชน สังกัด/ตำแหน่ง ตำแหน่ง ระดับ เลขที่ ตำแหน่งและ (ณ 1 ม.ค.57) รับเงินเดือน ที่ ประเภท ระดับปัจจุบัน 1 นางสาวสาธิตา ภูมิสถิตย์ ปวส. เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 728 2 เมษายน 2555 11,700 12,800 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ฝ่ายอำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส นครศรีธรรมราข 2551  2 นายวีร์ เศรษฐพรรค์ อนุปริญญา 11,000 12,300 (อิเล็กทรอนิคส์) มหาวิทยาลัย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ราชภัฏนครปฐม 2547

7 กรมฯ จะมีหนังสือแจ้งดำเนินการพร้อมตัวอย่างคำสั่งและสูตรการคำนวณ โดยเร็ว ต่อไป

8 thank you


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google