งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชดำริบางประการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธุ์ ณ สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

2 ความเป็นมาและแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริ จัดตั้งงาน "สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" เพื่อเป็นสื่อในการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิด ที่จะอนุรักษ์พืชพรรณ ต่อไป ซึ่งสามารถดำเนินการสวนพฤกษศาสตร์ในพื้นที่ของโรงเรียน โดยมีองค์ประกอบดังกล่าว เป็นสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่าว อีกทั้งใช้ในการศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องใน การเรียนการสอนวิชาต่างๆ

3 วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
คือ แหล่งที่รวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ที่มีชีวิต จัดปลูกตามความเหมาะสมกับสภาพถิ่นอาศัยเดิม มีห้องสมุด สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ อาจเป็นตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างดอง หรือเก็บรักษาโดยวิธีอื่นๆ พันธุ์พืชที่ทำการเก็บรวบรวม ไว้นั้นจะเป็นแหล่งข้อมูลและเผยแพร่ความรู้ นอกจากนี้สามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโรงเรียน ที่ใช้เพื่อการเรียนรู้โดยมีพืชเป็นปัจจัยหลัก ชีวภาพอื่นเป็นปัจจัยรอง กายภาพเป็นปัจจัยเสริม และวัสดุอุปกรณ์เป็นปัจจัยประกอบ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือ งานสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพ และกายภาพ โดยมีการสัมผัส การเรียนรู้ การสร้างและปลูกฝังคุณธรรม การเสริมสร้างปัญญาและภูมิปัญญา วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากร ผลของการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากร มีข้อมูลการเรียนรู้ทรัพยากรที่สามารถสื่อกันได้ทั่วประเทศ มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นฐานของวิทยาการและปัญญา เกิดนักอนุรักษ์ พัฒนาบนฐานคุณธรรม เสริมสร้างการเรียนรู้บนฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4 โรงเรียนวัดพิกุลเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนวัดพิกุลเงินตั้งอยู่บนพื้นที่ 8 ไร่ 2 งาน มีท่านเจ้าอาวาสวัดพิกุลเงิน พระนนทสาระเวที ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางใหญ่เป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียน ท่านได้บริจาคที่ดินให้ก่อสร้างโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2472 เปิดทำการเรียนการสอน ป.1- ป.4 พ.ศ และได้ขยายให้เปิดสอนเพิ่มถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางใหญ่ได้มอบอาคารเรียนให้โรงเรียนเพิ่มขึ้น พ.ศ.2534 โรงเรียนได้รับอนุญาตเปิดทำการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลนให้มีโอกาสทางการศึกษาระหว่างเรียน โรงเรียนวัดพิกุลเงินได้ขอโอนมาสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2551 และ ในปีเดียวกันบุคลากรของโรงเรียนได้ถ่ายโอนมาสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ตุลาคม 2551 นับถึงปัจจุบันโรงเรียนมีอายุ รวม 82 ปี ปัจจุบันโรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารเรียน สีประจำโรงเรียน เขียว – เหลือง

5 นายบุญเลิศ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิกุลเงิน
วิสัยทัศน์โรงเรียน “โรงเรียนวัดพิกุลเงิน เป็นองค์กรมุ่งพัฒนาการศึกษา ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม นำความรู้ มีคุณภาพและศักยภาพในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานการศึกษาส่งเสริมความเป็นสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทยและยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” อัตลักษณ์โรงเรียน วิชาการดี บูรณาการเด่น เน้นชีววิถี เป็นคนดีของสังคม คำขวัญโรงเรียน โรงเรียนน่าอยู่ คุณครูเมตตา ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน “ผู้ที่ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์” นายบุญเลิศ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิกุลเงิน

6 การประชุมคณะกรรมการสวนพฤกษศาสตร์ และครูผู้สอนวิชาลูกเสือ - เนตรนารี

7 การจัดกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนวัดพิกุลเงินได้นำกิจกรรม ลูกเสือ - เนตรนารี ศึกษาพรรณไม้ (พืชศึกษา) ของโรงเรียน

8 กิจกรรมศึกษาพรรณไม้ที่สนใจให้นักเรียนจัดกลุ่มศึกษา
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยใช้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เป็นแกน โดยใช้อัญชันเป็นพืชศึกษา

9 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยใช้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เป็นแกน โดยใช้อัญชันเป็นพืชศึกษา

10 กิจกรรมศึกษาพรรณไม้ที่สนใจให้นักเรียนจัดกลุ่มศึกษา

11 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยใช้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เป็นแกน โดยใช้อัญชันเป็นพืชศึกษา


ดาวน์โหลด ppt โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google