งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนบ้านยางแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนบ้านยางแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนบ้านยางแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ยินดีต้อนรับ

2 4/4/2017 บุคลากร

3 นายกมล จิตรแข็ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายกมล จิตรแข็ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (กศ.ม.) การบริหารการศึกษา วุฒิทางลูกเสือ A.L.T ตำแหน่งทางลูกเสือ ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ โรงเรียนบ้านยางแดง

4 นางวิไล แก้ววิจิตร ครู คศ.2
ข้อมูลส่วนตัว วัน เดือน ปี เกิด ตุลาคม 2501 วุฒิการศึกษา กศ.บ. การประถมศึกษา วุฒิลูกเสือ :: B.T.C. ลูกเสือสามัญ เริ่มรับราชการ 1 สิงหาคม 2522 วันเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2562 ประสบการณ์ทำงาน * 2522 ครู 2 โรงเรียนบ้านหนองยาง * 2530 อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนบ้านยางแดง * 2533 อาจารย์ 2 ระดับ 5 โรงเรียนบ้านยางแดง * 2536 อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนบ้านยางแดง * 2540 อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนบ้านยางแดง * 2548 ครู ค.ศ. 2 โรงเรียนบ้านยางแดง นางวิไล แก้ววิจิตร ครู คศ.2

5 นายการัณย์ ยอดทอง ครู คศ.2
4/4/2017 ข้อมูลส่วนตัว :;วัน เดือน ปี เกิด :;5 มกราคม เริ่มรับราชการ 2 มิถุนายน วันเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2561 วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) บริหารการศึกษา วุฒิทางลูกเสือ A.L.T. ประสบการณ์ทำงาน * 2523 ครู 1 โรงเรียนบ้านสระไม้แดง * 2527 ครู 2 โรงเรียนบ้านสระไม้แดง * 2531 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านสระไม้แดง * 2537 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านท่าม่วง * 2538 อาจารย์ 2 โรงเรียนบ้านท่าม่วง * 2546 อาจารย์ 2 โรงเรียนบ้านยางแดง * 2548 ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านยางแดง นายการัณย์ ยอดทอง ครู คศ.2

6 นางอุทัย พวงพุก ครู คศ.2 ข้อมูลส่วนตัว
เกิด 26 มี.ค เริ่มรับราชการ 1 มิถุนายน 2536 วันเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2573 วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) การประถมศึกษา วุฒิทางลูกเสือ B.T.C. ลูกเสือสำรอง ประสบการณ์ทำงาน * 2536 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนประชานิคม 3สปจ.ชุมพร * 2539 อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนประชานิคม 3สปจ.ชุมพร * 2540 อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนบ้านนา สปจ.ฉะเชิงเทรา * 2540 อาจารย์ 1 ระดับ 5 โรงเรียนบ้านนา สปจ.ฉะเชิงเทรา * 2545 อาจารย์ 1 ระดับ 5 โรงเรียนบ้านยางแดง * 2546 อาจารย์ 1 ระดับ 6 โรงเรียนบ้านยางแดง * 2547 อาจารย์ 1 ระดับ 7 โรงเรียนบ้านยางแดง * 2548 ครู คศ. 2 โรงเรียนบ้านยางแดง นางอุทัย พวงพุก ครู คศ.2

7 นางสาวจิราวรรณ ศรีละบุตร
วัน เดือน ปี เกิด พฤษภาคม 2518 วุฒิการศึกษา ค.บ. ภาษาอังกฤษ วุฒิลูกเสือ :: B.T.C. ลูกเสือสามัญ เริ่มรับราชการ 6 มกราคม 2547 วันเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2578 ประสบการณ์ทำงาน * 2547 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านท่าเต้น * 2548 อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนบ้านคลองปลาโด ***1 พฤศจิกายน ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านยางแดง นางสาวจิราวรรณ ศรีละบุตร ครู คศ.1

8 ครูอัตราจ้างรายเดือน
4/4/2017 ข้อมูลส่วนตัว :;วัน เดือน ปี เกิด :; 8 มีนาคม 2525 ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วุฒิทางลูกเสือ B.T.C. ลูกเสือสามัญ ประสบการณ์ทำงาน 2548 ครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนประจำหน่วยการเรียนคอมพิวเตอร์ (Office Station) โรงเรียนบ้านยางแดง นายกรกมล ผาวันดี ครูอัตราจ้างรายเดือน

9 นางสาววิลาวัลย์ คนหาญ
ข้อมูลส่วนตัว :;วัน เดือน ปี เกิด :; 25 มกราคม 2524 ประวัติการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) เอกนาฏศิลป์ วุฒิทางลูกเสือ B.T.C. ลูกเสือสามัญ ประสบการณ์ทำงาน ครูอัตราจ้าง อบต. นางสาววิลาวัลย์ คนหาญ ครูพี่เลี้ยง อบต.

10 ข้อมูลส่วนตัว :;วัน เดือน ปี เกิด :; 26 กุมภาพันธ์ 2505
4/4/2017 ข้อมูลส่วนตัว :;วัน เดือน ปี เกิด :; 26 กุมภาพันธ์ 2505 ประวัติการศึกษา ม.ศ.5 วิทยาศาสตร์ วุฒิทางลูกเสือ B.T.C. ลูกเสือสามัญ (รุ่นนักพัฒนา) นายโสภณ ทิพรักษ์ นักการภารโรง

11 4/4/2017 อาคารสถานที่

12 4/4/2017 ปี 2519 อาคาร ป1 ข 5 ห้องเรียน

13 ปี 2535 อาคาร สปช.103/26 3 ห้องเรียน
4/4/2017 ปี 2535 อาคาร สปช.103/26 3 ห้องเรียน

14 ปี 2529 อาคารเอนกประสงค์ สปช.202/26
ปี อาคารเอนกประสงค์ สปช.202/26

15 ปี 2519 บ้านพักครู แบบองค์การ
ปี บ้านพักครู แบบองค์การ

16 ปี 2523 บ้านพักครู แบบองค์การ
ปี บ้านพักครู แบบองค์การ

17 ปี ส้วม สปช.601/26 4ที่

18 ปี ถังน้ำฝน ฝ.33

19 จุดเด่นสถานศึกษา 3. นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อ CAI, ในกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา 1. เป็นศูนย์การเรียนคอมพิวเตอร์ (Office Station) บริการแก่โรงเรียนขนาดเล็กในเครือข่าย ในช่วงชั้นเรียนที่ 2 รวม 7 โรงเรียน 4.นักเรียนสามารถสืบค้น ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่าง ๆ อย่างหลากหลายจาก Internet อย่าง เพียงพอ 2. นักเรียนทุกระดับช่วงชั้น (ป.1-6) ในโรงเรียนบ้านยางแดงได้เรียนคอมพิวเตอร์ทุกคน จากครูผู้ชำนาญการด้านการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์

20 http:school.obec.go.th/yangdang/
แนะนำเวปไซต์

21 3. ชุมนุมศิลปะ 4.ชุมนุมกีฬา 1. กิจกรรมลูกเสือ 2. ชุมนุมดนตรี-นาฏศิลป์
กิจกรรมเด่น 4.ชุมนุมกีฬา 3. ชุมนุมศิลปะ 2. ชุมนุมดนตรี-นาฏศิลป์ 1. กิจกรรมลูกเสือ

22 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนบ้านยางแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google