งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลสภาพปัจจุบัน ปัญหา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลสภาพปัจจุบัน ปัญหา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลสภาพปัจจุบัน ปัญหา
รายงาน ข้อมูลสภาพปัจจุบัน ปัญหา โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง

2 ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน ที่ตั้ง หมู่ 8 ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130 เป็นที่ธรณีสงฆ์

3 บุคลากรในโรงเรียน ปีการศึกษา 2547
จำนวนครู คน ชาย คน หญิง คน จำนวนนักการภารโรง คน จำนวนนักเรียน คน ชาย คน หญิง คน

4 ได้รับความช่วยเหลือ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100
นักเรียนขาดแคลน ชาย 13 คน หญิง 12 คน รวม 25 คน ได้รับความช่วยเหลือ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100 การศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 100

5 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปรับปรุงวิสัยทัศน์/ภารกิจ/ เป้าหมาย/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้บริหารและ Stekholderให้คำปรึกษา อบรมการนำหลักสูตรไปใช้ โครงสร้างเวลาเรียน สอดคล้องชุมชนท้องถิ่น ประชุมวางแผนการจัดทำหลักสูตรฉบับปรับปรุง บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการใช้และ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท้องถิ่นร่วมกันกำหนด คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สรุปการใช้และรายงาน การพัฒนาปรับปรุง พัฒนา 8 สาระการเรียนรู้ ตามความสนใจผู้เรียน ผู้เรียนมีมาตรฐาน ใช้กับชีวิตจริง

6 การปฏิรูปการเรียนรู้
พัฒนาบุคลากรสอนตามแนวปฏิรูปเน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ ศึกษาด้วยตนเอง คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ อบรม/สัมมนา การปฏิรูปการเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตร ให้เหมาะสมกับผู้เรียน พัฒนาผู้เรียน ศึกษาดูงานภายในประเทศ/ต่างประเทศ มาตรฐานการ ศึกษาชาติ จัดทำแหล่งการเรียนรู้ ภายในสถานศึกษา การอ่าน คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ พานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

7 การประกันคุณภาพการศึกษา
บุคลากรทุกฝ่ายร่วมพัฒนา คุณภาพตามแผนพัฒนา วงจรเดมิ่งPDCA จัดทำโครงการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพ/แก้ปัญหา การประกันคุณภาพการศึกษา จัดประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เที่ยงตรงตามสภาพจริง เพื่อปรับปรุงแก้ไข นิเทศเชิงรุก

8 ผลประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ. ผลประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.
14 มาตรฐาน 68 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานด้านผู้บริหาร ระดับดี 4 พอใช้ 1 มาตรฐานด้านครู ระดับ พอใช้ 2 มาตรฐานด้านผู้เรียน ระดับดี 4 พอใช้ 3 สรุป ระดับ ดี พอใช้ ปรับปรุง -

9 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รู้จักเด็กเป็นรายบุคคล
Casestudy รู้จักเด็กเป็นรายบุคคล เด็กขาดแคลน เด็กพิเศษ คัดกรองนักเรียน - สังเกตุ - เยี่ยมบ้าน - ศึกษาข้อมูล - สัมภาษณ์ - ส่งต่อศูนย์การศึกษาพิเศษ - เรียนร่วมกับเด็กปกติ - จัดหาอุปกรณ์อำนวยความสะดวก กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง - ให้ทุนอาหารกลางวัน - จัดหาทุนการศึกษา - ส่งเสริมพัฒนา - สนทนาศิษย์ลูก - ชมรม/ชุมนุม - Homeroom - ป้องกันช่วยเหลือ - ค่ายวิธีพุทธ - เข้าค่ายอบรมเยาวชนต้านภัยยาเสพติด - ให้คำปรึกษา

10 จุดเด่น ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ชุมชน/ผู้ปกครองสนับสนุน
หลายรายการอาทิเช่น รางวัลมาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ปี 2547 เป็นต้น ชุมชน/ผู้ปกครองสนับสนุน ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา ของโรงเรียน จุดเด่น บุคลากรมีความตระหนัก ในวิชาชีพครู การบริหารแบบมีส่วนร่วม องค์กรเข้มแข็ง ผลการประเมินจากสมศ. ไม่มีข้อปรับปรุง

11 จุดด้อย/พัฒนา พัฒนาบุคลากร
ปฎิรูปการเรียนรู้ ขาดบุคลากรสาย สนุบสนุนการสอน จุดด้อย/พัฒนา ศึกษาดูงาน ในต่างประเทศ ครูที่สอน ไม่ตรงตามสาขา ครูไม่ครบชั้น พัฒนาบุคลากร แต่งตั้งผู้บริหารมา ดำรงตำแหน่งที่ว่างอยู่ อาคารสถานที่ โรงเรียนขนาดเล็ก ขาดแคลนทรัพยากร ทางการศึกษา ความเป็นเลิศด้าน ICT ต้องการมีคู่สาย โทรศัพท์เพราะไม่สามารถสนองนโยบาย ทุกด้านได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์

12 ารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามกระบวนการ วงจรเดมิ่ง
P(PLAN) การวางแผน D(DO) ดำเนินงานตามแผน A(ACTION) ปรับปรุง/แก้ไข วงจรเดมิ่ง C(CHECK) ตรวจสอบ/ประเมินผล

13 นายวิพากษ์ ไชโย ข้อมูล/ควบคุมการผลิตโดย
นายวิพากษ์ ไชโย ผู้บริหารโรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง ผลิตโดย นางสาวกาญจนา กฤษณะวิเศษ


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลสภาพปัจจุบัน ปัญหา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google