งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
แฟ้มสะสมผลงาน ประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

2 ประวัติส่วนตัว ชื่อ-นามสกุล นายไซนุนดิน บือราเฮง
ชื่อ-นามสกุล นายไซนุนดิน บือราเฮง วันเดือนปีเกิด 25 เมษายน อายุ 34ปี ที่อยู่ 81/1 ตำบลปิตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี การศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาตร์ แขนงการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันเดือนปีที่ได้รับการบรรจุ 1 กรกฎาคม 2552 ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน.ในสถาบันศึกษาปอเนาะ สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง

3 ภารกิจงานในสถาบันปอเนาะ

4 จำนวนนักศึกษาที่ในปีการศึกษา 2/2555 จำนวน 44 คน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนนักศึกษาที่ในปีการศึกษา 2/2555 จำนวน 44 คน

5 แบ่งเป็นระดับได้ ดังนี้ -ระดับประถม จำนวน 2 คน -ระดับ ม.ต้น จำนวน 23 คน -ระดับม.ปลาย จำนวน 9 คน - ผู้ไม่รู้หนังสือ จำนวน 10 คน

6 ภารกิจงานในสถาบันปอเนาะ
บริการมุมเรียนรู้ในสถาบันปอเนาะ

7 บริการหนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือเรียน
บริการหนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือเรียน

8 ผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้เรียนในความรับผิดชอบ (สายสามัญ) ภาคเรียนที่ ระดับประถมศึกษา ลงทะเบียน (คน) มาสอบ (คน) ผ่านการประเมิน (%) หมายเหตุ ๒/๒๕๕๕ 2

9 ผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้เรียนในความรับผิดชอบ (สายสามัญ) ภาคเรียนที่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ลงทะเบียน (คน) มาสอบ (คน) ผ่านการประเมิน (%) หมายเหตุ ๒/๒๕๕๕ 23 15 65.21

10 ผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้เรียนในความรับผิดชอบ (สายสามัญ) ภาคเรียนที่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ลงทะเบียน (คน) มาสอบ (คน) ผ่านการประเมิน (%) หมายเหตุ ๒/๒๕๕๕ 9 6 66.66

11 ภารกิจงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

12 โครงการก้าวทันสู่อาเซียน
คณะทำงานปฏิบัติการ โครงการก้าวทันสู่อาเซียน

13 คณะทำงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
คณะทำงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ผู้ช่วย มาตรฐานที่ ๖ มาตรการส่งเสริม

14 ร่วมกิจกรรมเมาลิด ณ มัสยิด หมู่ 4 ตำบลวัด ร่วมงานวันสตรี อำเภอยะรัง
ภารกิจงานในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมเมาลิด ณ มัสยิด หมู่ 4 ตำบลวัด ร่วมงานวันสตรี อำเภอยะรัง

15 จบการรายงาน


ดาวน์โหลด ppt ประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google