งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมเด่น ประจำเดือน สิงหาคม 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมเด่น ประจำเดือน สิงหาคม 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมเด่น ประจำเดือน สิงหาคม 2554
กิจกรรมเด่น ประจำเดือน สิงหาคม 2554 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว

2 วันที่ 29 กรกฎาคม 2554 นางปารีณา ภคุโล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับผิดชอบงานสถาบันองค์กรเกษตรกร สนง.เกษตรอำเภอบางแก้ว จ.พัทลุง จัดประชุมประจำเดือนสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดลอน ม.3 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง สมาชิกร่วม 30 ราย

3 วันที่ 8 สิงหาคม นายสมชาติ นาควิโรจน์ เกษตรอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ได้ออกติดตามตรวจเยี่ยมบ้านเกษตรสมบูรณ์ ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง จำนวน 10 ครัวเรือน

4 9 สิงหาคม 2554 นายสมชาติ นาควิโรจน์ เกษตรอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ได้ออกติดตามตรวจเยี่ยมบ้านเกษตรสมบูรณ์ ณ ม.11 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง จำนวน 10 ครัวเรือน

5 9 สิงหาคม 2554 นายสมชาติ นาควิโรจน์ เกษตรอำเภอบางแก้ว จ
9 สิงหาคม นายสมชาติ นาควิโรจน์ เกษตรอำเภอบางแก้ว จ.พัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว มอบเงินกองทุนฌาปณกิจสงเคราะห์สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เสียชีวิต จำนวน 4 ราย เป็นเงิน 84,000 บาท ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว จ.พัทลุง

6 10 สิงหาคม 2554 นายสมชาติ นาควิโรจน์ เกษตรอำเภอบางแก้ว จ
10 สิงหาคม 2554 นายสมชาติ นาควิโรจน์ เกษตรอำเภอบางแก้ว จ.พัทลุง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ได้ออกติดตามตรวจเยี่ยมบ้านเกษตรสมบูรณ์ ณ ม.3 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง จำนวน 10 ครัวเรือน

7 วันที่ 11 สิงหาคม 2554 นายสมชาติ นาควิโรจน์ เกษตรอำเภอบางแก้ว จ
วันที่ 11 สิงหาคม นายสมชาติ นาควิโรจน์ เกษตรอำเภอบางแก้ว จ.พัทลุง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ได้ออกติดตามตรวจเยี่ยมบ้านเกษตรสมบูรณ์ ณ ม.14 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง จำนวน 10 ครัวเรือน

8 วันที่ 15 สิงหาคม 2554 สนง. จังหวัดพัทลุง ร่วมกับ สนง
วันที่ 15 สิงหาคม 2554 สนง.จังหวัดพัทลุง ร่วมกับ สนง.เกษตรอำเภอบางแก้ว จ.พัทลุง ได้ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการผลิตข้าวคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัยครบวงจร ปี ณ หมู่ที่ 4 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว เกษตรกรเข้าร่วม 62 ราย

9 วันที่ 16 สิงหาคม 2554 สนง. เกษตรจังหวัดพัทลุง ร่วมกับสนง
วันที่ 16 สิงหาคม สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง ร่วมกับสนง.เกษตรอำเภอบางแก้ว จ.พัทลุง ได้ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการผลิตข้าวคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัยครบวงจร ปี 2554 ณ หมู่ที่ 7 ต.ท่ามะเดื่อ และหมู่ที่ 3 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง เกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 60 ราย

10 วันที่ 17 สิงหาคม 2554 นายสมชาติ นาควิโรจน์ เกษตรอำเภอบางแก้ว จ
วันที่ 17 สิงหาคม นายสมชาติ นาควิโรจน์ เกษตรอำเภอบางแก้ว จ.พัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอ ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางแก้ว จ.พัทลุง มีคณะกรรมการเข้าร่วม จำนวน 30 ราย

11 วันที่ 22 สิงหาคม 2554 นายสมชาติ นาควิโรจน์ เกษตรอำเภอบางแก้ว จ.พัทลุง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สนง.เกษตรอำเภอบางแก้ว ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ ณ วัดปากพน ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง และได้นำพันธุ์ไม้แจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่มาร่วมงานอำเภอเคลื่อนที่ด้วย

12 กิจกรรมจัดทำแปลงเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน กิจกรรมปลูกไม้ผล,พืชผัก,ขยายพันธุ์ไม้ และผลิตแก๊สชีวภาพ

13

14 แผนปฏิบัติงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2554 ว/ด/ป กิจกรรม สถานที่ จำนวนตำบล
ประจำเดือน สิงหาคม 2554 ว/ด/ป กิจกรรม สถานที่ จำนวนตำบล บุคคลเป้าหมาย(คน) ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 1 ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ ห้องประชุม สนง.เกษตรอำเภอ 3 8 เกษตรอำเภอ 2 ประชุม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/แพทย์ฯ/สารวัตรประจำเดือน ศาลาประชาคมอำเภอบางแก้ว 150 ตรวจประเมินเบื้องต้นบ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.3 ต.ท่ามะเดื่อ 10 เกษตรอำเภอ, ปารีณา, สมปราชญ์

15 ว/ด/ป กิจกรรม สถานที่ จำนวนตำบล บุคคลเป้าหมาย(คน) ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ 4 วสช.แม่บ้านฯทุ่งยางทองพัฒนา - เศรษฐกิจพอเพียง ม.8 ต.โคกสัก 1 20 ปารีณา,อัจฉรา 5 ตรวจประเมินเบื้องต้นบ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.11 ต.โคกสัก 10 เกษตรอำเภอ 8 ม.6 ต.ท่ามะเดื่อ ปารีณา, สมปราชญ์ 9 วสช.แม่บ้านฯทุ่งรวงทองพัฒนา ม.4 ต.โคกสัก ปารีณา ,อัจฉรา

16 ว/ด/ป กิจกรรม สถานที่ จำนวนตำบล บุคคลเป้าหมาย(คน) ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ 10 วสช.แม่บ้านฯวัดโตนดพัฒนา - เศรษฐกิจพอเพียง ม.7 ต.นาปะขอ 1 17 ปารีณา,ชาญชัย 11 วสช.แม่บ้านฯบ่อนางชีพัฒนา ม.11 ต.โคกสัก 20 ปารีณา,อัจฉรา 15 ประชุมกลุ่มตำบล สนง.เกษตรอำเภอ 3 8 สมปราชญ์ 16 ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นบ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.14 ต.นาปะขอ เกษตรอำเภอ

17 ว/ด/ป กิจกรรม สถานที่ จำนวนตำบล บุคคลเป้าหมาย(คน) ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ 17 ประชุมเครือข่าย วิสาหกิจชุมชนอำเภอ สนง.เกษตรอำเภอ 3 20 ปารีณา 18 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ ระดับอำเภอ สนง.เกษตรอำเภอศรีนครินทร์ - 90 เกษตรอำเภอ 19 วสช.แม่บ้านฯ สังคมพัฒนา - เศรษฐกิจพอเพียง ม.3 ต.ท่ามะเดื่อ 1 25 ปารีณา, สมปราชญ์ 22 ประชุมกลุ่มตำบล 8

18 ว/ด/ป กิจกรรม สถานที่ จำนวนตำบล บุคคลเป้าหมาย(คน) ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ 23 ประชุมศูนย์บริการฯ ต.นาปะขอ สนง.เกษตรอำเภอ 1 16 ชาญชัย 24 ต.โคกสัก อบต.โคกสัก อัจฉรา 25 ต.ท่ามะเดื่อ ม.1 ต.ท่ามะเดื่อ สมปราชญ์ 26 ประชุมคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์กลุ่มแม่บ้านอำเภอ บางแก้ว 3 15 ปารีณา

19 ว/ด/ป กิจกรรม สถานที่ จำนวนตำบล บุคคลเป้าหมาย(คน) ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ 29 ประชุมกลุ่มตำบล สนง.เกษตรอำเภอ 3 8 สมปราชญ์ 30 วสช.บ้านเกษตรธรรมชาติ - การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ม.6 ต.ท่ามะเดื่อ 1 31 ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง - เกษตรจังหวัด

20


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมเด่น ประจำเดือน สิงหาคม 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google