งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฐมนิเทศ การเขียนโปรแกรม ง30202.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฐมนิเทศ การเขียนโปรแกรม ง30202."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฐมนิเทศ การเขียนโปรแกรม ง30202

2 แนะนำวิชาและครูผู้สอน
การเขียนโปรแกรม การวัดผล แนะนำวิชาและครูผู้สอน ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระ เกณฑ์การตัดสิน

3 วิชา ง30202 การเขียนโปรแกรม เวลาเรียน 2 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
วิชา ง การเขียนโปรแกรม เวลาเรียน 2 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ 1 หน่วยกิต ดำเนินการสอนโดย ครูขวัญหล้า เกตุฉิม

4 ตัวชี้วัดวิชา ง30202 การเขียนโปรแกรม
ตัวชี้วัดวิชา ง การเขียนโปรแกรม 1.อธิบายความหมายของโปรแกรมและภาษาคอมพิวเตอร์ได้ 2.เขียนแผนผังขั้นตอนวิธีการออกแบบโปรแกรมได้ 3.วิเคราะห์ปัญหา และออกแบบวิธีการแก้ปัญหาได้ 4.อธิบายโครงสร้างและชนิดข้อมูลของภาษาคอมพิวเตอร์ได้ 5.ใช้คำสั่งรับข้อมูลและแสดงผลในภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

5 เนื้อหา การเขียนโปรแกรม 2. เขียนแผนผังขั้นตอนวิธีการออกแบบโปรแกรม
3. การวิเคราะห์ปัญหา และออกแบบวิธีแก้ปัญหา 4. ใช้คำสั่งรับข้อมูลและแสดงผลในภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1. โปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน

6 รายการ การวัดผล การเขียนโปรแกรม คะแนน 60 100 คะแนนเก็บระหว่างภาค
ชิ้นงานโครงงาน งานตามที่มอบหมาย จิตพิสัย 60 20 35 5 คะแนนสอบกลางภาค คะแนนสอบปลายภาค รวม 100


ดาวน์โหลด ppt ปฐมนิเทศ การเขียนโปรแกรม ง30202.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google