งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนที่เข้าสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนที่เข้าสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนที่เข้าสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา จัดทำโดย นางสาว ขนิษฐา จันทร์เดช เลขที่42 นางสาว สุรีย์พร ลอยแสง เลขที่46 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/1 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

2 1.เพื่อนำเสนอจำนวนผู้เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อนำเสนอจำนวนผู้เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ

3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตารางแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ปี การศึกษา วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย ภาษาไทย 350889 46.47 351633 42.61 368228 41.88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 354402 36.00 357050 46.51 372662 33.39 ภาษาอังกฤษ 352805 23.98 354531 19.22 370561 21.80 คณิตศาสตร์ 353680 28.56 356591 14.99 372094 22.73 วิทยาศาสตร์ 349778 29.06 349210 30.90 366744 27.90 สุขศึกษาและพลศึกษา 348634 45.37 347462 62.86 365045 54.61 ศิลปะ 37.75 32.62 28.54 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 32.98 43.69 48.72

4 แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา วิชาภาษาไทย ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ย ปี ตารางแสดงจำนวนผู้เข้าสอบ ปี

5 แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตารางแสดงจำนวนผู้เข้าสอบ ปี ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ย ปี

6 แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ ตารางแสดงจำนวนผู้เข้าสอบ ปี ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ย ปี

7 แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ตารางแสดงจำนวนผู้เข้าสอบ ปี ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ย ปี

8 แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ตารางแสดงจำนวนผู้เข้าสอบ ปี ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ย ปี

9 แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา วิชาสุขศึกษาและพลพละศึกษา ตารางแสดงจำนวนผู้เข้าสอบ ปี ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ย ปี

10 แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา วิชาศิลปะ ตารางแสดงจำนวนผู้เข้าสอบ ปี ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ย ปี

11 แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตารางแสดงจำนวนผู้เข้าสอบ ปี ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ย ปี

12


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนที่เข้าสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google