งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
แนวทางการพัฒนาคุณภาพนักเรียน

2 วิสัยทัศน์ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ สืบสานพระราชดำริ มีความเป็นไทย สื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ มุ่งมั่นอาชีพสุจริต ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก

3 ด้านบุคลิกภาพ แต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
ปฏิบัติตนตามจารีตประเพณีของชนชาติไทย เช่น เคารพเชื่อฟังพ่อแม่ ครูอาจารย์ มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ มีภาวะผู้นำ รู้จักที่จะปฏิบัติตนทั้งเป็นผู้นำและเป็นผู้ตาม ให้เกียรติผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่อ่อนด้อยกว่า

4 ด้านทักษะการดำรงชีวิต
1. ดูแลรักษาบ้านได้ด้วยตนเองเช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน ล้างจาน หุงข้าว ทำกับข้าว ซักผ้า รีดผ้าฯ ได้ด้วยตนเอง 2. มีวิธีหาเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเอง เช่น ปลูกพืชผัก สวนครัว ปลูกต้นไม้ตามทฤษฎีความพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

5 ด้านทักษะการดำรงชีวิต
3. รู้จักที่จะดูแลสุขภาพของตนเอง เช่นเลือกอาหารรับประทานที่เป็นประโยชน์ต่อร่างการ หรือ การดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการออกกำลังกายที่ถูกวิธี 4. รู้จักที่จะหลีกเลี่ยงอบายมุขทั้งปวง เช่น เล่นการพนัน ยาเสพย์ติด และ ความสัมพันธ์ทางเพศก่อนวัยอันควร 5. รู้จักเลือกสื่อที่เหมาะสมเพื่อพักผ่อนเช่น ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง ร้องเพลง เล่นกีฬา เป็นต้น

6 การสร้างเอกลักษณ์ และ อัตลักษณ์
รักษาเอกลักษณ์ของชนชาติไทย เช่น รักษาความสะอาด เคารพผู้อาวุโสกว่า เชื่อฟังพ่อแม่ และ ครู ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย ร่วมรักษาวัฒนธรรมไทยตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

7 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
รักชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน

8 สมรรถนะสำคัญ 1. ความสามารถในการสื่อสาร 2. ความสามารถในการคิด 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 4. ความสามารถการใช้ทักษะชีวิต 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

9 จุดเน้นของของการพัฒนานักเรียน
นักเรียนทุกคนต้องใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหา และ ค้นหาทางเลือกที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้ ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการค้นหาความรู้และติดต่อสื่อสารผ่านเทคโนโลยีได้อย่างคล่องตัว

10 จุดเน้นของการพัฒนานักเรียน
4. เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย รักและหวงแหนแผ่นดินไทย ภูมิใจในความเป็นไทย 5. เขียนเรียงความชั้นสูงได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 6. ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น และ การทำงานเป็นทีม 7. พร้อมที่จะอยู่ร่วมกับชาวโลกได้อย่างมีความสุข

11 END


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google