งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย sriwicha@hotmail.com
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย

2 จุดประสงค์รายวิชา นักศึกษาสามารถอธิบายองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ได้
นักศึกษาสามารถเลือกซอฟแวร์ที่เหมาะสมกับประเภทขององค์กรได้อย่างเหมาะสม นักศึกษาสามารถอธิบายองค์ประกอบของระบบเครือข่ายแต่ละประเภทได้ นักศึกษามีความเข้าใจองค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล นักศึกษามีความเข้าใจขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ได้ นักศึกษาสามารถอธิบายระดับการบริหารและระดับการตัดสินใจในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ นักศึกษาสามารถอธิบายจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้ นักศึกษาสามารถนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบเว็บไซท์ ได้

3 Outline ระบบคอมพิวเตอร์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์กร ประเภทของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ การจัดเตรียมสื่อเพื่อการนำเสนอ ระบบฐานข้อมูล การสื่อสารโทรคมนาคมและเครือข่าย

4 Outline (ต่อ) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
การจัดทำเว็บไซท์เบื้องต้น (ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป) การพัฒนาระบบสารสนเทศ จริยธรรมและความปลอดภัย

5 วิธีและเกณฑ์การประเมินผล
แบบฝึกหัด รายงาน ชิ้นงาน โครงการ 20% สอบกลางภาค % สอบปลายภาค % ความตั้งใจและเวลาเรียน 10% พิจารณาจากสถิติการ Login เข้าใช้งานระบบ

6 เกณฑ์การประเมินผลการเรียน
ใช้ระบบการประเมินผลการเรียน แบบอิงเกณฑ์ A 80 คะแนนขึ้นไป B+ 75 – 79 คะแนน B 70 – 74 คะแนน C+ 65 – 69 คะแนน C 60 – 64 คะแนน D+ 55 – 59 คะแนน D 50 – 54 คะแนน F ต่ำกว่า 50 คะแนน

7 Q&A


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google