งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินโดยผู้บังคับบัญชา ต่อคุณลักษณะและความสามารถ ในการทำงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากรายงานวิจัยสถาบันเรื่องการติดตามผลบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินโดยผู้บังคับบัญชา ต่อคุณลักษณะและความสามารถ ในการทำงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากรายงานวิจัยสถาบันเรื่องการติดตามผลบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินโดยผู้บังคับบัญชา ต่อคุณลักษณะและความสามารถ ในการทำงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากรายงานวิจัยสถาบันเรื่องการติดตามผลบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2540 1

2 การประเมินโดยผู้บังคับบัญชา
ภาพรวมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความสามารถในการทำงานเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ( = 4.61) ประเด็นที่ได้รับการประเมินสูงสุด 4 อันดับแรกคือ 1. ความซื่อตรงต่อหน้าที่ 4.92 2. ความขยันหมั่นเพียร 4.89 3. การมีสัมมาคารวะต่อผู้อื่น 4.85 4. ความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 4.83 2

3 การประเมินโดยผู้บังคับบัญชา
ในด้านการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม มีความสามารถในด้านการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม เฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ( = 4.75) ประเด็นที่ได้รับการประเมินสูงสุด 4 อันดับแรกคือ 1. ความซื่อตรงต่อหน้าที่ 4.92 2. การมีสัมมาคารวะต่อผู้อื่น 4.85 3. การรู้จักกาลเทศะ 4.74 4. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงาน 4.72

4 การประเมินโดยผู้บังคับบัญชา
ในด้านทักษะในการสื่อความหมาย มีความสามารถในด้านทักษะในการสื่อความหมาย เฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ( = 4.36) ประเด็นที่ได้รับการประเมินสูงสุด 4 อันดับแรกคือ 1. การฟังภาษาไทย 4.80 2. การใช้ภาษาไทย 4.72 3. การเขียนภาษาไทย 4.66 4. การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 4.47

5 การประเมินโดยผู้บังคับบัญชา
ในด้านทักษะทางวิชาชีพ มีความสามารถในด้านทักษะทางวิชาชีพเฉลี่ยอยู่ใน ระดับสูง ( = 4.40) ประเด็นที่ได้รับการประเมินสูงสุด 4 อันดับแรกคือ 1. การปฏิบัติตามคำสั่งหรือการมอบหมาย 4.52 2. การรู้จักคิดรู้จักทำอย่างมีเหตุผล 4.46 3. การรู้ในหลักวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยตรงกับหน้าที่การงาน 4.39 4. ความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์

6 การประเมินโดยผู้บังคับบัญชา
ในด้านทักษะการจัดการ มีความสามารถในด้านทักษะการจัดการเฉลี่ยอยู่ใน ระดับสูง ( = 4.54) ประเด็นที่ได้รับการประเมินสูงสุด 4 อันดับแรกคือ 1. ความขยันหมั่นเพียร 4.89 2. ความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 4.83 3. การเคารพกฎระเบียบ กฏเกณฑ์ของหน่วยงาน 4.82 4. การมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับสังคม 4.47


ดาวน์โหลด ppt การประเมินโดยผู้บังคับบัญชา ต่อคุณลักษณะและความสามารถ ในการทำงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากรายงานวิจัยสถาบันเรื่องการติดตามผลบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google