งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พลเมืองดีตามประเพณี และวัฒนธรรมไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พลเมืองดีตามประเพณี และวัฒนธรรมไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พลเมืองดีตามประเพณี และวัฒนธรรมไทย
บทที่ 7 พลเมืองดีตามประเพณี และวัฒนธรรมไทย

2 พลเมืองดี พลเมืองดี หมายถึง ประชาขนที่ปฏิบัติตนตามระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

3 ความสำคัญ พลเมืองดีเป็นองค์ประกอบของสังคมไทย เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า การเป็นพลเมืองดีย่อมต้องปฏิบัติตามบรรทัดฐานและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม มีคุณธรรมเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วย

4 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาให้เป็นพลเมืองดี
เพื่อให้ปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม เพื่อปลูกฝังทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น เพื่อปลูกฝังระเบียบวินัย เพื่อให้มีทัศนคติที่ดีต่อสังคม

5 พลเมืองดีควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
พลเมืองดีควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ มีคุณสมบัติพื้นฐาน เช่น มีความขยัน หมั่นเพียร มานะอดทน ซื่อสัตย์ กตัญญูกตเวที ตรงต่อเวลา รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีคุณสมบัติเฉพาะ เช่น บริหารจัดการเก่ง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ และมีการวิจัยค้นคว้าเพื่อพัฒนางานต่างๆ

6 หน้าที่ของพลเมืองดี รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กำหนดหน้าที่ของชนชาวไทยไว้ ดังนี้ 1. บุคคลมีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2. บุคคลมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย 3. บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 4. บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ 5. สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ 6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7 ค่านิยมพื้นฐานของพลเมืองดี
การพึ่งพาตนเอง ความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ ประหยัด และเก็บออม มีระเบียบ เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

8 พระบรมราโชวาทคุณธรรมสี่ประการ
การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตนเองที่จะประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกตนเองให้อยู่บนความสัจจริง การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต รู้จักละเว้นความชั่ว ความทุจริต และรู้จักรักษาประโยชน์ส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

9 พลเมืองดีต้องได้รับการปลูกฝังสิ่งดีงาม
สถาบันทางสังคมทุกสถาบันต้องร่วมกันอบรม ปฏิบัติตนในฐานะเป็นพลเมืองไทย ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ สอนให้รู้จักและปฏิบัติตนตามสถานภาพและบทบาทของตนเอง รับฟังผู้อื่น เคารพกฎหมาย

10 ภาระ หมายถึง หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ หมายถึง กิจที่ต้องทำตามสถานภาพที่ได้รับ ภาระหน้าที่ ถูกกำหนดโดยปัจจัย 4 อย่าง คือ สถานภาพ บรรทัดฐานของสังคม จารีตประเพณี หลักพุทธศาสนา

11 ทิศ 6

12

13

14 การปลูกฝังความเป็นพลเมืองดีตามประเพณีไทย
เคารพผู้อาวุโส ชายช่วยเหลือและให้เกียรติหญิง กตัญญูกตเวที หญิงต้องเป็นกุลสตรี รู้จักให้อภัย ชายต้องเป็นผู้นำ มีจิตเป็นกุศล ไม่ทำตามใจตนเอง รู้จักฐานะตน

15 การส่งเสริมให้เป็นพลเมืองดี
ส่งเสริมระดับครอบครัว ส่องเสริมระดับโรงเรียน ส่งเสริมระดับชุมชน

16


ดาวน์โหลด ppt พลเมืองดีตามประเพณี และวัฒนธรรมไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google