งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาชีพครูไทยในปัจจุบันและอนาคต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาชีพครูไทยในปัจจุบันและอนาคต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาชีพครูไทยในปัจจุบันและอนาคต

2 ปัญหาต่างๆในวิชาชีพครู
1.การไม่ได้ “คนเก่งและดี” มาเรียนครู 1.1ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

3 1.2ระบบการคัดเลือกคนเข้าเรียนครู
1.3การประสานและเชื่อมโยงการดำเนินงานในแต่ละระดับการศึกษา

4 2.กระบวนการเรียนการสอนในสถาบันฝึกหัดครู
2.1ขาดเอกลักษณ์ของการฝึกหัดครูไทย 2.2ด้านหลักสูตร

5 2.3ด้านกระบวนการเรียนการสอน
2.4ด้านการวัดผลประเมินผล

6 2.5คุณภาพของบัณฑิตครู 2.6คณาจารย์คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

7 3.ขาดระบบการพัฒนาครูประจำการที่มีประสิทธิภาพ
3.1ปัญหาที่เกิดจากตัวครู

8 3.2การเรียนการสอนของครู
3.3กระบวนการอบรม/พัฒนาครูประจำการ

9 4.ภาระงานของครู 5.ค่าตอบแทน 6.ครูขาดแรงจูงใจในการทำงาน

10 บทบาทของการศึกษาในการสร้างสันติสุข
1.ช่วยให้ดำเนินชีวิตอย่างสงบสุข 2.ช่วยอบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนที่ขยันอดทนมีระเบียบวินัย

11 4.ช่วยดำรงค่านิยม เจตคติ และดำรงรูปแบบของสังคม
3.ช่วยให้เกิดความสำนึกเห็นประโยชน์และคุณค่าของสิ่งแวดล้อม 4.ช่วยดำรงค่านิยม เจตคติ และดำรงรูปแบบของสังคม

12 5.ช่วยให้เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้า
6.ให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ

13 บทบาทของครูในการสร้างสันติสุข
1.พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีระดับสติปัญญาสูงขึ้น 2.จัดสร้างสถานการณ์ต่างๆที่เอื้ออำนวยการให้นักเรียนรู้จักคิด

14 3.พยายามปลูกฝังลักษณะนิสัยสำคัญๆให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน
4.การปลูกฝังค่านิยมและมโนทัศน์ที่ถูกต้อง 5.การปลูกฝังความเป็นนักประชาธิปไตย

15 8.การปลูกฝังวัฒนธรรม 6.การให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
7.การปลูกฝังทางด้านอาชีพ 8.การปลูกฝังวัฒนธรรม

16 9.การพัฒนาสังคมเมื่อเข้าไปอยู่ในชุมชนใดๆ
10.การแก้ไขปัญหาในชุมชน

17 11.การให้ความรู้เกี่ยวกับการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์
12.การธำรงความมั่นคงของประเทศ


ดาวน์โหลด ppt วิชาชีพครูไทยในปัจจุบันและอนาคต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google