งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูอิงครัต กังวาลย์ โรงเรียนทุ่งสง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูอิงครัต กังวาลย์ โรงเรียนทุ่งสง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูอิงครัต กังวาลย์ โรงเรียนทุ่งสง
สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การทักทายและตัวเลข ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4-5) ครูอิงครัต กังวาลย์ โรงเรียนทุ่งสง

2 มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

3 จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ 1. รู้จักพินอิน 2. รู้จักการคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการทักทายและตัวเลข 3. มีความรู้โครงสร้างไวยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องการทักทาย 4. รู้จักการถาม ตอบ เรื่องการทักทาย ด้านทักษะ 1. มีทักษะการอ่านออกเสียงพินอิน 2. การเขียนและอ่าน 3. การพูดสื่อสารได้ อย่างถูกต้อง เหมาะสม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 1. มีความรับผิดชอบ 2. มีระเบียบวินัย 3. รอบคอบ 4. ทำงานอย่างเป็นระบบ

4 คำถามกำหนดกรอบความคิด
คำถามสร้างพลังคิด การทักทายของแต่ละประเทศเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร คำถามประจำหน่วย หากต้องการทักทายสวัสดีในตอนเช้า กลางวัน เย็น ภาษาจีนพูดว่าอย่างไร คำถามประจำบท การทักทาย สวัสดี ภาษาจีนพูดว่าอย่างไร

5 การประเมิน วิธีการ เครื่องมือ ตรวจแบบทดสอบ แบบทดสอบ การสังเกตพฤติกรรม
ก่อนเริ่มการจัดการเรียนรู้ ระหว่างการจัดการเรียนรู้ สิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ วิธีการ เครื่องมือ ตรวจแบบทดสอบ แบบทดสอบ การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม ตรวจแบบฝึกหัด แบบฝึกหัด การสังเกต แบบสังเกต การทดสอบการอ่าน แบบทดสอบการอ่าน

6 โครงงาน การทักทายแบบง่ายๆ
- การทักทายของแต่ละประเทศเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร รูปแบบการทักทายโครงสร้างประโยคแบบไทย อังกฤษ จีน รูปแบบโครงสร้างการทักทายประโยคแบบจีน การสร้างบทสนทนา การแสดงบทบาทสมมุติ

7 โครงงาน การทักทายแบบง่ายๆ
G เพื่อให้นักเรียนสามารถทักทายและแนะนำตนเองได้ R บทบาทนักเรียนแสดงการทักทาย A กลุ่มผู้ชม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 S กิจกรรมนักเรียนจัดทำต้นแบบบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับการทักทาย และการทักทายในช่วงเวลาต่างๆของวัน P วีดีโอภาพยนตร์สั้นเรื่องการทักทาย

8


ดาวน์โหลด ppt ครูอิงครัต กังวาลย์ โรงเรียนทุ่งสง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google