งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประกันคุณภาพการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประกันคุณภาพการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประกันคุณภาพการศึกษา

2 การประกันคุณภาพการศึกษา
“ เป็นการให้หลักประกันต่อสาธารณชนว่า สถาบันการศึกษาจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุด เพื่อให้ผลผลิต (บัณฑิต) ที่จบออกมามีคุณภาพ”

3 หัวข้อการบรรยาย ที่มาของการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา ของ...มหานคร บทบาทของนักศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษา

4 ความจำเป็นของ... การประกันคุณภาพการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบประกันคุณภาพภายใน และ การประกันคุณภาพภายนอก ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง

5 ความจำเป็นของ... การประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก

6 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
การประกันคุณภาพภายนอก ผู้รับผิดชอบ: สมศ. กระบวนการ -การตรวจสอบคุณภาพ -การประเมินคุณภาพ -การให้การรับรอง -การจัดอันดับ การประกันคุณภาพภายใน ผู้รับผิดชอบ: มหาวิทยาลัย และ สกอ. กระบวนการ -การพัฒนาคุณภาพ -การติดตามคุณภาพ -การประเมินคุณภาพ

7 การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

8 ปรัชญา ความรู้คือพลัง
ปณิธาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครมุ่งมั่นและดำรงไว้ ซึ่งคุณภาพการเรียนการสอน และเป็นผู้นำด้านงานวิจัย วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเป็นหนึ่งในสิบอันดับแรกของมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นเลิศด้านการเรียนการสอน และ การสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม

9 พันธกิจ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลและมีคุณธรรมจริยธรรม เพียบพร้อมสำหรับงาน และเป็นที่ยอมรับของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม พัฒนารูปแบบ โครงสร้าง หลักสูตรให้ทันสมัย บูรณาการระหว่างศาสตร์ พัฒนาคณาจารย์และคุณภาพการเรียนการสอน และสร้างความผูกพันอันดีระหว่างศิษย์กับคณาจารย์ สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชน ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และสถาบันในประเทศและต่างประเทศ 6. ปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทยในมหาวิทยาลัยแห่งนี้

10 ประโยชน์ของการประกันคุณภาพการศึกษา
นักเรียน (สนใจศึกษาต่อ) การประกันคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ ต่อ สาธารณชน บัณฑิต มีคุณภาพ ผู้ประกอบการ (รับเข้าทำงาน)

11 บทบาทของนักศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามกระบวนการ/ขั้นตอนของมหาวิทยาลัย เช่น การประเมินการสอนของอาจารย์ ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการของมหาวิทยาลัย ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบของมหาวิทยาลัย เช่น การแต่งกายให้ถูกระเบียบ ร่วมมือกันพัฒนามหาวิทยาลัย ให้มีคุณภาพ เช่น สะท้อนความคิดเห็นเพื่อปรับปรุง/พัฒนา มหาวิทยาลัย

12 ด้วยความขอบคุณอย่างยิ่ง จาก สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


ดาวน์โหลด ppt การประกันคุณภาพการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google