งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้
เรื่อง การแนะนำตัวเอง : ตัวฉันมีชื่อว่า ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปีที่ 4 ) ครูศุภลักษณ์ อุ่นคำ โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์” จ.สุพรรณบุรี

2 มาตรฐานการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
สาระการเรียนรู้หลัก : ภาษาจีน สาระที่ 1 : ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ สาระที่ 2 : ภาษาและวัฒนธรรม มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สาระที่ 3 : ภาษากับนานาสาระ มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน

3 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด ภาษาจีนมีความสำคัญต่อคนไทยอย่างไร คำถามประจำหน่วย ทำไมคนที่เรียนภาษาต้องเริ่มเรียนรู้จากการแนะนำตัวเองก่อนการข้าสู่บทเรียน คำถามประจำบท การแนะนำตัวเองเป็นภาษาจีนมีอะไรบ้าง ความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีนในระหว่างการแนะนำตัวเองมีอะไรบ้าง

4 วัตถุประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงประโยคที่ใช้การแนะนำตนเองได้ นักเรียนสามารถเขียนรูปประโยคการแนะนำตัวเองได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักภาษาจีน

5 เครื่องมือการประเมิน
ก่อนเริ่มโครงการ ใบงานเรื่องการแนะนำตนเอง สมุดบันทึก ระหว่างการทำโครงงาน การเขียนแนะนำตัวเองจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน งานเขียนสรุปการแนะนำตัวเอง เมื่อสิ้นสุดโครงงาน สมุดบันทึกสะท้อนความเห็น การนำเสนอผ่านสื่อเทคโนโลยีและการอภิปรายหน้าห้องเรียน แบบการประเมินตนเองและทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม

6 โครงงาน : สวัสดี ฉันชื่อ มานา
เป้าหมาย Goal : นักเรียนพูดแนะนำตัวเองเป็นภาษาจีนได้ บทบาท Role : นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติและทำความเข้าใจกับข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบโครงงาน กลุ่มผู้ชม Audience : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มกิจกรรมและภาระงาน Set of activities and task : แบบฝึกการแนะนำตัวเอง ผลงาน Products : เป็นนำเสนอการแนะนำตัวเองเป็นภาษาจีนผ่านสื่อเทคโนโลยี


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google