งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
สื่อการเรียนรู้ CAI พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

2 เลือกรายการที่ต้องการ
จุดประสงค์ บทเรียน ออกจากโปรแกรม ผู้พัฒนาบทเรียน

3 ผู้พัฒนาบทเรียน นางสุกัญญา ร่วมรักษ์ ครู คศ. 2 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
นางสุกัญญา ร่วมรักษ์ ครู คศ. 2 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร กลับหน้าหลัก

4 จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายวิถีชีวิตประชาธิปไตยได้ 2. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยได้ 3. ภูมิใจและชื่นชมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตาม วิถีประชาธิปไตยของตนเองและบุคคลอื่น กลับหน้าหลัก

5 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
ย้อนกลับ กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป

6 ลักษณะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
ประกอบด้วยคุณธรรม 3 ประการ คือ 1. ด้านคารวธรรม 2. ด้านสามัคคีธรรม 3. ด้านปัญญาธรรม ย้อนกลับ กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป

7 เคารพสถาบันหลัก ของประเทศ เคารพบุคคล ที่เกี่ยวข้อง
ด้านคารวธรรม หมายถึง การอยู่ร่วมกันในสังคมต้องมีความเคารพซึ่งกันและกัน เคารพสถาบันหลัก ของประเทศ คารวธรรม เคารพบุคคล ที่เกี่ยวข้อง เคารพกฎ กติกา ความคิด ย้อนกลับ กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป

8 การประพฤติตนเป็นผู่มีคารวธรรม
1. เคารพและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2. เคารพบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น กล่าวคำทักทายด้วยคำสุภาพ 3. เคารพสิทธิของผู้อื่น เช่น ไม่ลักขโมย ไม่ทำลายทรัพย์สิน ของผู้อื่น 4. เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น เช่น รับฟังความคิดเห็น ของผู้อื่น 5. เคารพกฎระเบียบทางสังคม เช่น ปฏิบัติตามกฎหมาย ยึดมั่นวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของสังคม ย้อนกลับ กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป

9 เคารพกฎระเบียบทางสังคม เช่น ปฏิบัติตามกฎหมาย ยึดมั่นวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของสังคม
ย้อนกลับ กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป

10 ด้านสามัคคีธรรม ย้อนกลับ กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป สามัคคีธรรม
หมายถึง การอยู่ร่วมกันในสังคมที่ต้องรู้จักช่วยงาน มีความเอื้อเฟื้อต่อกัน รู้จักประนีประนอมและประสานงานกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวม รับผิดชอบต่อหน้าที่ ทีได้รับมอบหมาย ช่วยกันทำงาน สามัคคีธรรม เล่นกีฬาเป็นทีม เสียสละเพื่อ ประโยชน์ส่วนรวม ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานต่าง ๆ ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ย้อนกลับ กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป

11 ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานต่าง ๆ
ย้อนกลับ กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป

12 เล่นกีฬาเป็นทีม ช่วยกันทำงาน
ย้อนกลับ กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป

13 ด้านปัญญาธรรม หมายถึง การอยู่ร่วมกันในสังคมต้องใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ให้ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาต่างๆ ไม่แก้ปัญหา โดยใช้อารมณ์ ปัญญาธรรม ถ้ามีการโต้แย้งใน หมู่คณะให้ใช้เหตุผล และสติปัญญา ยึดถือความ ถูกต้องเป็นหลัก ย้อนกลับ กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป

14 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตย
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตย 1. ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับของชุมชน 2. เสียสละและเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า ประโยชน์ส่วนตน 3. ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมและร่วมกันพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นของตนให้สะอาด 4. มีความรักและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง ย้อนกลับ กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป

15 ต้องการออกจากโปรแกรม
ใช่ ไม่ใช่


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google