งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิสัยทัศน์จังหวัดพะเยา “เมืองเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิสัยทัศน์จังหวัดพะเยา “เมืองเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิสัยทัศน์จังหวัดพะเยา “เมืองเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”
แผนพัฒนาจังหวัดพะเยาพ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ ๑. ประชาชนได้รับการบริการด้านต่าง ๆ จากภาครัฐอย่างทั่วถึงเป็นธรรม และมีคุณภาพ พัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้และ ขยายโอกาส ด้านการเกษตร การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ ๑. สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน สร้างอาชีพด้วยทุนทางปัญญา ๒. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ๓. พัฒนาการเกษตรสู่เกษตรปลอดภัยและ อินทรีย์ ๔. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และ วัฒนธรรม ๕. ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วิสัยทัศน์จังหวัดพะเยา “เมืองเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาสังคมให้สงบสุขและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กลยุทธ์ ๑. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนสังคมให้มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาสังคมและอำนวยความเป็นธรรม ๔. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง กลยุทธ์ ๑. ส่งเสริมสนับสนุนองค์กร ชุมชน เครือข่าย เข้าร่วมการป้องกันและแก้ไขปัญหาของสังคม ๒. พัฒนาศักยภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยให้มีภูมิคุ้มกัน สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ ๑. ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตป่าเขตชุมชน และเขตเมือง ๒. สนับสนุนการจัดการดินและน้ำ ๓. ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม และใช้พลังงานชีวมวล ๘๒

2 บริหารราชการในภูมิภาค/
พันธกิจจังหวัดพะเยา ๑. แก้ไขปัญหาหนี้สินและความยากจนโดยการ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ประโยชน์สุข ของประชาชน A D L I ๒. สนับสนุนกิจกรรมเกษตรปลอดภัยและ ขยายพื้นที่ใหม่ที่มีศักยภาพเพื่อการผลิต สินค้าเกษตรสู่ตลาด การบูรณาการ บริหารราชการในภูมิภาค/ ท้องถิ่น ๖. พัฒนาระบบและประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ ๓. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ล้านนา พัฒนาภาคเกษตรกรรมและ การท่องเที่ยว ๕. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน ๔. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งและอยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุข ๘๓

3 เป้าประสงค์รวมของจังหวัดพะเยา
ของประชาชน ประโยชน์สุข ๑. ประชาชนมีรายได้และและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ๒. คงความเป็นเกษตรปลอดภัยในพื้นที่เดิม และขยายพื้นที่เพิ่มเติมในพื้นที่ใหม่ ๓. เพิ่มมูลค่า การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการส่งออกของจังหวัด ๔. หมู่บ้าน / ชุมชน คิดเป็น ทำเป็น สามารถแก้ปัญหาของตนเองโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนได้อย่างยั่งยืน ๕. ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ แหล่งน้ำ ดิน อุดมสมบูรณ์ รวมถึงทรัพยากรสัตว์น้ำ และสัตว์ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพ ๖. มีสิ่งแวดล้อม ที่ปราศจากมลพิษ และลดการเกิดภาวะโลกร้อน ๗. ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข มีความมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ๘. ประชาชนได้รับ การบริการด้านต่าง ๆ จากภาครัฐอย่างทั่วถึงเป็นธรรม และ มีคุณภาพ เป้าประสงค์รวมของจังหวัดพะเยา ๘๔


ดาวน์โหลด ppt วิสัยทัศน์จังหวัดพะเยา “เมืองเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google