งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างที่ ก.พ. กำหนดไว้เดิม โครงสร้างที่ขอปรับปรุงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างที่ ก.พ. กำหนดไว้เดิม โครงสร้างที่ขอปรับปรุงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างที่ ก.พ. กำหนดไว้เดิม โครงสร้างที่ขอปรับปรุงใหม่
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ สำนักชลประทานที่ 1-17 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 2. ส่วนวิศวกรรมบริหาร 3. ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา 4. ส่วนปฏิบัติการ 5. ส่วนเครื่องจักรกล 6. โครงการชลประทาน (จังหวัด) 7. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา 1. ส่วนอำนวยการ 4. ส่วนพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ 6. สำนักงานชลประทาน (จังหวัด) 7. สำนักงานบริหารจัดการน้ำชลประทาน 2. กลุ่มวิศวกรรมบริหาร 3. กลุ่มจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา 4. กลุ่มพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ 7. สำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

2 โครงสร้างที่ ก.พ. กำหนดไว้เดิม โครงสร้างที่ขอปรับปรุงใหม่
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ สำนักชลประทานที่ 1-17 8. ศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 8.1 กลุ่มบริหาร ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องกล 8.2กลุ่มวิชาการ กลุ่มงานศึกษาและพัฒนาแหล่งน้ำ กลุ่มงานศึกษาและพัฒนาป่าไม้ กลุ่มงานศึกษาและพัฒนาที่ดิน

3 โครงสร้างที่ ก.พ. กำหนดไว้เดิม โครงสร้างที่ขอปรับปรุงใหม่
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ สำนักชลประทานที่ 1-17 8.2.4 กลุ่มงานศึกษาและพัฒนา เกษตรกรรม กลุ่มงานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว์ กลุ่มงานศึกษาและพัฒนาประมง กลุ่มงานศึกษาและพัฒนาสาธารณสุข กลุ่มงานส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว กลุ่มงานส่งเสริมการเกษตร กลุ่มงานพัฒนาชุมชน

4 โครงสร้างที่ ก.พ. กำหนดไว้เดิม โครงสร้างที่ขอปรับปรุงใหม่
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ สำนักชลประทานที่ 1-17 8.3 กลุ่มขยายผล กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ กลุ่มงานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 8.3 กลุ่มขยายผล 8.3.1กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8.3.2 กลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 8.3.3 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ 8.3.4 กลุ่มงานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 8.3.5 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

5 โครงสร้างที่ ก.พ. กำหนดไว้เดิม โครงสร้างที่ขอปรับปรุงใหม่
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ สำนักชลประทานที่ 1-17 9. โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำ 10. โครงการก่อสร้าง 1-2 9. สำนักงานพัฒนาระบบชลประทานระดับไร่นา 10. สำนักงานพัฒนาแหล่งน้ำ 1-2 10. สำนักงานก่อสร้างชลประทาน 1-2


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างที่ ก.พ. กำหนดไว้เดิม โครงสร้างที่ขอปรับปรุงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google