งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนแม่บทงานวิจัย การสร้างเครือข่าย และการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนแม่บทงานวิจัย การสร้างเครือข่าย และการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนแม่บทงานวิจัย การสร้างเครือข่าย และการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพาณิชย์
แผนแม่บทงานวิจัย การสร้างเครือข่าย และการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพาณิชย์ สังเคราะห์องค์ความรู้ (Cluster analysis) จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัย วิเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยที่ผ่านมา ตามกลุ่มงานวิจัยที่ใกล้เคียงหรือมีความสัมพันธ์กัน ประชุมระดมสมองเพื่อร่วมกำหนดโจทย์ แนวทาง ทิศทาง งานวิจัยในอนาคต ผลลัพธ์ ได้โจทย์ ประเด็นวิจัยที่ชัดเจน เพื่อร่วมกันทำวิจัยแบบบูรณการสหวิชา กำหนด positioning ของตนเอง หน่วยงานรับผิดชอบ กองส่งเสริมการวิจัยประสานงานร่วมกับคณะ สถาบัน ศูนย์ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายใน-นอก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 28/03/52 UBU Res Plan & Network

2 กลุ่มงานวิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน (Cluster 1)
สินค้าชุมชน หัตถกรรม เครื่องทองเหลือง เครื่องจักสาน สิ่งทอ OTOP การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงนิเวศน์ เชิงวัฒนธรรม อาหารท้องถิ่น การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน (การตลาด บัญชี บรรจุภัณฑ์, logistic) การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น การมีส่วนของประชาชน ธรรมาภิบาล เครือข่ายความร่วมมือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น เกษตร พาณิชย์ อุตสาหกรรม มหาดไทย ฯลฯ แหล่งทุนวิจัย หรือทุนผู้ประกอบการ (ธนาคาร) องค์กรภาคประชาชน 28/03/52 UBU Res Plan & Network

3 กลุ่มงานวิจัยด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (C2)
ทรัพยากรที่ดิน ป่าไม้ แหล่งน้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น การจัดสรรการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรในท้องถิ่นร่วมกันอย่างยั่งยืน เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลลัพธ์ การมีส่วนร่วมของชุมชน ได้นโยบายสาธารณะที่ดี เครือข่ายความร่วมมือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน โรงเรียน แหล่งทุนวิจัย เช่น สกว. (PAR, ABC), สสส. องค์กรภาคประชาชน ผู้ประสานงาน ความหลากหลาย- คณะวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจพอเพียง - คณะบริหารศาสตร์ 28/03/52 UBU Res Plan & Network

4 กลุ่มงานวิจัยด้านนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ (C3)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาโนเทคโนโลยี เกษตรกรรม เภสัชกรรม วิศวกรรม ผลลัพธ์ ได้ผลงานตีพิมพ์ ได้ทรัพย์สินทางปัญญา สร้างความเข้มแข็งงานวิจัย สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าภาคเกษตรและอุตสาหกรรม หน่วยงานรับผิดชอบขับเคลื่อนโดย ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อุทยานวิทยาศาสตร์ เครือข่าย สถาบันการศึกษา/วิจัยทั้งในและต่างประเทศ แหล่งทุนวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ภาคธุรกิจ เอกชน 28/03/52 UBU Res Plan & Network

5 กลุ่มงานวิจัยด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม (C4)
ปัญหาสาธารณะสุขที่สำคัญในท้องถิ่น โรคปรสิต ความดัน เบาหวาน ไตวาย หัวใจ ผู้สูงอายุ ฯลฯ สมุนไพรและเภสัชศาสตร์สังคม มลภาวะจากสิ่งแวดล้อม ผลลัพธ์ ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี พัฒนาคุณภาพชีวิต หน่วยงานรับผิดชอบ คณะวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เครือข่าย สถาบันการศึกษา/วิจัยทั้งในและต่างประเทศ แหล่งทุนวิจัยทั้งในและต่างประเทศ องค์กรภาคประชาชน 28/03/52 UBU Res Plan & Network

6 กลุ่มงานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและพัฒนาภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (C5)
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชาติพันธุ์ ภาษา ประเพณี วัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การคมนาคม ขนส่ง ชายแดนศึกษา การค้าชายแดน กฎหมายระหว่างประเทศ หน่วยงานรับผิดชอบ ขับเคลื่อนโดยสถาบันลุ่มน้ำโขงศึกษา โดยประสานงานกับคณะวิชา สถาบัน หรือศูนย์ที่เกี่ยวข้อง เครือข่าย สถาบันการศึกษา/วิจัยทั้งในและต่างประเทศ (GMSARN) แหล่งทุนวิจัยทั้งในและต่างประเทศ (ADB) สกอ. กระทรวงต่างประเทศ สภาพัฒน์ 28/03/52 UBU Res Plan & Network


ดาวน์โหลด ppt แผนแม่บทงานวิจัย การสร้างเครือข่าย และการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google