งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิสัยทัศน์ สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร มีความเข้มแข็ง เป็นพลังในการพัฒนาประเทศ และสมาชิกอยู่ในสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิสัยทัศน์ สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร มีความเข้มแข็ง เป็นพลังในการพัฒนาประเทศ และสมาชิกอยู่ในสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิสัยทัศน์ สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร มีความเข้มแข็ง เป็นพลังในการพัฒนาประเทศ และสมาชิกอยู่ในสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุข

2 พันธกิจ 1. สร้างค่านิยมและผลักดันระบบสหกรณ์ให้มีส่วนร่วมในการสร้างสังคม อยู่เย็นเป็นสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการให้บริการแก่สมาชิกให้ เกิดความพึงพอใจ 3. สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรร่วมกับคู่ค้าในการดำเนินธุรกิจอย่าง มีคุณภาพและเที่ยงธรรมตามความต้องการของลูกค้า 4. สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนา สังคม และสิ่งแวดล้อม

3 พันธกิจ (ต่อ) 5. พัฒนาบุคลากรในระบบสหกรณ์ให้ร่วมมือและมีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้พึ่งพาตนเองได้และ ช่วยเหลือกันและกันมากขึ้น 6. พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในมีความเข้มแข็งรวมทั้งเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ 7. สนับสนุนการดำเนินธุรกิจและเชื่อมโยงเครือข่ายกับผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ภายใต้กรอบของกฎหมาย

4 ยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์
1. เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2. เพื่อให้มีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมของประเทศตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 3. สนับสนุนเพื่อให้บรรลุแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก 5. เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้พึ่งพาตนเองได้ 6. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาด

5 ยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ (ต่อ)
7. สร้างแนวคิดใหม่ และความเข้มแข็งต่อบุคลากรในระบบสหกรณ์ 8. พัฒนาระบบสหกรณ์อย่างเป็นกระบวนการ 9. ปรับปรุงการบริหารด้านเงินทุน 10. สร้างความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 11. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

6 สังคมอยู่เย็นเป็นสุข (Green and happiness Society)
คือ - คนไทยมีคุณธรรมนำความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพและเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ และทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน

7 สังคมอยู่เย็นเป็นสุข (Green and happiness Society) (ต่อ)
- อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล - ดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตรอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข - อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี


ดาวน์โหลด ppt วิสัยทัศน์ สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร มีความเข้มแข็ง เป็นพลังในการพัฒนาประเทศ และสมาชิกอยู่ในสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google