งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปสาระสำคัญโดยสังเขปของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปสาระสำคัญโดยสังเขปของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปสาระสำคัญโดยสังเขปของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

2

3 แนวคิดในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

4

5 วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”

6 พันธกิจ 1. สร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ควบคู่กับการสร้างสังคมคุณธรรมเพื่อให้คนกินดีอยู่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติเหตุ ยาเสพติดและอบายมุข คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล

7 2. พัฒนารากฐานการผลิต และบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนพื้นฐานความรู้ความสร้างสรรค์ของคนไทย ขยายหลักประกันทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน รวมทั้งยารักษาโรคจากสมุนไพรบนพื้นฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทั้งปรับโครงสร้างสาขาการผลิตและการบริโภคของประเทศให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

8 3. สร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งสามารถป้องกันและรองรับผลกระทบและความเสี่ยงจากวิกฤตเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้และทักษะสามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล

9 วัตถุประสงค์ 1. คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข และสังคมมีธรรมาภิบาล 2. คน ชุมชน และสังคมมีความพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงและอยู่กับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นสุข 3. เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมีความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ ประเทศมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

10 เป้าหมายหลัก สังคมไทยมีความสงบสุขอย่างมีธรรมาภิบาล
ประชากรไทยทุกคนมีหลักประกันทางสังคมที่มีคุณภาพ โครงสร้างเศรษฐกิจมีความสมดุล เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

11 4.ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
5.ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี

12 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์การสร้างสมดุลและความมั่นคงของอาหารและพลังงาน

13 4.ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยแวดล้อม
5.ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค 6.ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

14 เศรษฐกิจไทยในเชิงสร้างสรรค์
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือ แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งาน การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีการเชื่อมโยงกับพื้นฐานของวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม และเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ มรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติ ศิลปะ สื่อ งานสร้างสรรค์และออกแบบ เช่น งานฝีมือและหัตถกรรม/อาหารไทยท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม /การแพทย์แผนไทย ขอบเขตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทย ได้มีการแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ที่สะท้อนถึงความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย เช่น ศิลปะการแสดง ทัศนศิลป์ เช่น ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ การกระจายเสียง / การพิมพ์ /ดนตรี เช่น การออกแบบ/สถาปัตยกรรม / แฟชั่น /การโฆษณา

15 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
# การพัฒนาไปควบคู่กับเศรษฐกิจฐานความรู้ # กำหนดนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้ชัดเจนและบูรณาการร่วมกัน # พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อม การคมนาคม ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการตลาด และให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

16 # ให้คุณค่าต่อทรัพย์สินทางปัญญาจากความคิดสร้างสรรค์
# ขับเคลื่อนและสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการให้ตรงความต้องการตลาด # ศึกษาวิจัยและพัฒนาเชิงลึก ในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

17 # ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
# ปรับโครงสร้างให้มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม # พัฒนาสถาบันและบูรณาการเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

18 การรักษาความยั่งยืนทางการคลังและการเงิน
กฎกติกาใหม่ของโลก กฎระเบียบทางด้านการค้าและการลงทุน กฎระเบียบทางด้านการเงิน กฎระเบียบทางด้านสิ่งแวดล้อม กฎระเบียบทางด้านสังคม

19 การเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยกับโลกหลายขั้วอำนาจ
19

20 การสร้างเศรษฐกิจและสังคมสีเขียว
20

21 การจัดสถาปัตยกรรมสังคมสำหรับอนาคต
ภายใต้แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง 21 21

22 การกลับสู่ความสมานฉันท์ภายใต้สัญญาประชาคมใหม่
22

23 สัญญาประชาคมใหม่ 23

24


ดาวน์โหลด ppt สรุปสาระสำคัญโดยสังเขปของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google