งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่
04/04/60 วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมสหกรณ์ “มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง” ยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่ 1. ยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยว ทางทะเล เชิงอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และสุขภาพ 2. แหล่งเกษตรอุตสาหกรรมและพลังงาน ที่ยั่งยืน 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมน่าอยู่ ยุทธศาสตร์ กสส. 1. เร่งรัด ยกระดับคุณภาพ และขยายการให้บริการแก่ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป 2. เสริมสร้างจิตสำนึกความ เป็นสหกรณ์ การมีส่วนร่วม และสนับสนุนการสร้างเครือข่าย พันธมิตรทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ให้เข้มแข็งใน ระบบสหกรณ์ 3. สนับสนุนระบบสหกรณ์ให้ เป็นพลังสำคัญในการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ในระดับชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ 4. ปรับโครงสร้างองค์กร พัฒนาบุคลากร และ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การ ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ สสจ. กระบี่ 1. พัฒนาคุณภาพระบบการส่งเสริมสหกรณ์และการบริการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามความต้องการของสมาชิก 2. กำกับดูแลให้สหกรณ์ใช้หลักการ อุดมการณ์ของสหกรณ์เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ 3. สนับสนุนให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง มั่นคง ยกระดับรายได้ของสมาชิก พัฒนาสังคมชุมชนรายรอบ ๔. ยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการทำหน้าที่ส่งเสริมแนะนำสหกรณ์ โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ CQA การส่งเสริมให้สหกรณ์สู่มาตรฐานสหกรณ์ การส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดีเด่น - การตรวจการสหกรณ์ - โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ - โครงการสายใยรัก - การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสหกรณ์ - โครงการ Q SHOP - สนับสนุนเงินกู้ ก.พ.ส. - โครงการลดภาระหนี้/ฟื้นฟูอาชีพ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการออม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานสินค้า - โครงการส่งเสริมเพื่อเพิ่มปริมาณธุรกิจ - โครงการกระจายสิทธิ์ในที่ดินและส่งเสริมอาชีพในเขตนิคมสหกรณ์ - โครงการ ๕ ส - โครงการ KM - การรายงานผลการปฏิบัติงาน - โครงการฝึกอบรม/สัมมนาที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการ - โครงการพัฒนาทีมงาน (Walk Rally) - การจัดทำผลงานวิจัยของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ผลผลิต ๑. สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สมาชิกและประชาชนทั่วไป ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา 2. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกร และประชาชน ทั่วไปมีความเชื่อมั่นและ ศรัทธาในระบบสหกรณ์ 3. สหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรเป็นพลังสำคัญใน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ สังคมในระดับชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ 4. เป็นหน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูง และมีความพร้อมในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่าง เสมอภาคและเท่าเทียม 20


ดาวน์โหลด ppt วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google