งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิด ในการดำเนินงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิด ในการดำเนินงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิด ในการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ศูนย์อำนวยการยุทธศาสตร์สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ด้านสาธารณสุข (ศอ.สส.)

2 การปฏิรูปสังคมไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
การปฏิรูปสังคมไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ยุทธศาสตร์ สังคมไม่ทอดทิ้งกัน ยุทธศาสตร์ สังคมเข้มแข็ง ยุทธศาสตร์ สังคมคุณธรรม สังคมที่ดีงามและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

3 วิสัยทัศน์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) คือ สังคมที่มีคุณธรรมนำความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัว ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนอยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการของประเทศที่มี ธรรมาภิบาล ดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี

4 เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม, ใช้ทุนทางสังคมในพื้นที่
การดำเนินงานในระดับพื้นที่ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน ภาครัฐ กลไก การประสาน ในระดับ พื้นที่ จังหวัด จังหวัด อยู่เย็น เป็นสุข อื่น ๆ องค์กร พัฒนา เอกชน องค์กร ชุมชน สถาบัน วิชาการ สื่อมวลชน เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม, ใช้ทุนทางสังคมในพื้นที่

5 การดำเนินงานในส่วนกลาง
อื่นๆ สธ. ยธ. เวทีภาคี ความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อน สังคมอยู่เย็น เป็นสุข ศธ. วธ. พม. สศช. มท.

6 ศูนย์อำนวยการยุทธศาสตร์สังคมอยู่เย็นเป็นสุข (ศอ.สส.)
งานสนับสนุน การบูรณาการจังหวัด งานสื่อสาร เพื่อสังคม งานพัฒนาตัวชี้วัด ความอยู่เย็นเป็นสุข จังหวัด อยู่เย็น เป็นสุข เวทีภาคีความร่วมมือในพื้นที่ มีกลไกการประสานงาน มีรูปธรรมการดำเนินงาน เวทีภาคีความร่วมมือ องค์กรด้านนโยบาย สธ., ศธ., ยธ., วธ., พม., มท., สศช., ฯลฯ

7 องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง สังคมอยู่เย็นเป็นสุข
สร้างวิสัยทัศน์ ประสานภาคี ผู้นำทางความคิด องค์กรเอกชน วิชาการ สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ร่วมกันในจังหวัด องค์กรภาค ประชาสังคม เยาวชน ชุมชน สถาบันการเมือง สื่อมวลชน องค์กรภาครัฐ กำหนดตัวชี้วัด ความอยู่ดีมีสุขร่วมกัน พัฒนาแผนงาน

8 ตัวอย่าง แนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาอย่างบูรณาการทั้งจังหวัด
ตัวอย่าง แนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาอย่างบูรณาการทั้งจังหวัด การจัดการช่วยเหลือผู้ที่ถูกทอดทิ้ง ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง - เน้นสัมมาชีพเต็มพื้นที่ การอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

9 ตัวอย่าง แนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาอย่างบูรณาการทั้งจังหวัด
ตัวอย่าง แนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาอย่างบูรณาการทั้งจังหวัด 4. อนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรม ส่งเสริมการพัฒนาจิตใจ 5. ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว อย่างถูกต้อง 6. ดูแลความปลอดภัย ความยุติธรรมชุมชน มีคลีนิกยุติธรรมจังหวัด

10 ตัวอย่าง แนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาอย่างบูรณาการทั้งจังหวัด
ตัวอย่าง แนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาอย่างบูรณาการทั้งจังหวัด 7. ส่งเสริมระบบสุขภาพชุมชน 8. มีการจัดการความรู้ของชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมการวิจัยของท้องถิ่น 9. พัฒนานโยบาย ที่เน้นประโยชน์ และสอดคล้องกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

11 ตัวอย่าง แนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาอย่างบูรณาการทั้งจังหวัด
ตัวอย่าง แนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาอย่างบูรณาการทั้งจังหวัด 10. ส่งเสริมระบบการสื่อสารของชุมชน การสื่อสารเพื่อการเรียนรู้และจัดการตนเองได้ ฯลฯ

12 ประเด็นการปรึกษาหารือ
เรามีทุนทางสังคมในจังหวัดในด้านใดบ้างที่จะสนับสนุนการสร้างจังหวัดอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน? เราจะสร้างความมุ่งมั่นร่วมกันในการสร้างจังหวัดอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันได้อย่างไร? เราจะมีวิธีการสร้างจังหวัดอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันได้อย่างไร?


ดาวน์โหลด ppt แนวคิด ในการดำเนินงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google