งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2554

2 วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมสหกรณ์ วิสัยทัศน์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เป็นองค์กรหลักที่มุ่งพัฒนาระบบสหกรณ์ให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสู่สังคมอยู่เป็นสุข วิสัยทัศน์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการและส่งเสริมการบริหารการจัดการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรบรรลุวัตถุประสงค์พึ่งพาตนเองได้ ยุทธศาสตร์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง/ยั่งยืน การส่งเสริมความเข้มแข็งทางด้านการบริหารจัดการระบบสหกรณ์ตามธรรมาภิบาล เศรษฐกิจเข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกัน การสนับสนุนขีดความสามารถในการบริหารจัดการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเกษตรกร การส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายพันธมิตรเพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์ สังคมคุณภาพและความผาสุก การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ/ให้บริการอย่างมีประสิทธิผล สนับสนุนระบบสหกรณ์เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความมั่นคง สงบเรียบร้อย (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) การสนับสนุนจัดความสามารถในการบริหารจัดการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเกษตรกร ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ศักยภาพกรมฯ ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการ และส่งเสริมระบบสหกรณ์ การบริหารจัดการ แผนปฏิบัติงานประจำปี 2554 สกจ./ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานราชการ สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร

3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำแผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ กับทุกผลผลิตและกิจกรรมที่หน่วยงานต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณที่ได้รับกับยุทธศาสตร์ในแต่ละระดับถึงรายบุคคล โดยแสดงขึ้นบนเว็บไซต์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน...... เมื่อวันที่ 12 เมษายน โดยได้จัดทำบอร์ดแผนภูมิเชื่อมโยง ฯ ไว้ที่ฝ่ายบริหารหน้าห้องท่านสหกรณ์จังหวัด เพื่อแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานกับกรมส่งเสริมสหกรณ์และยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นการแสดงให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานได้รับทราบและทำความเข้าใจร่วมกัน โดยนำไปปรับใช้ในการแนะนำและส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งมีเป้าหมายที่สำคัญเพื่อให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์เพื่อให้พี่น้องสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความอยู่ดี กินดีและเกิดสันติสุขในสังคม แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554


ดาวน์โหลด ppt แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google