งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมาย ปรัชญาและวัตถุประสงค์ ของงานส่งเสริมการประมง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมาย ปรัชญาและวัตถุประสงค์ ของงานส่งเสริมการประมง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมาย ปรัชญาและวัตถุประสงค์ ของงานส่งเสริมการประมง
ความหมาย ปรัชญาและวัตถุประสงค์ ของงานส่งเสริมการประมง ชนกันต์ จิตมนัส

2 ความหมายของการส่งเสริม
การบริการความรู้โดยระบบนอกโรงเรียน ให้สอดคล้องกับปรัชญาคือการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย นโยบายของการส่งเสริมการประมง เป็นการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้มีผลในทางพัฒนาการผลิตทางการประมง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอันจะมีผลทำให้ฐานะเศรษฐกิจและสังคมดีขึ้น

3 การส่งเสริมการประมงเป็นกิจกรรมบริการความรู้ทางการประมงทุกสาขาในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อปลูกฝังให้บุคคลเป้าหมายได้นำความรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างได้ผลดี

4 ปรัชญาของงานส่งเสริมการประมง
งานส่งเสริมต้องเริ่มจากจุดที่จะเข้าไปพัฒนา ศึกษาปัญหาและความต้องการที่แท้จริงจากเขาในชนบท งานส่งเสริมต้องตระหนักอยู่เสมอว่า เกษตรกรเป็นบุคคลเป้าหมายที่สำคัญ มิใช่ผู้ด้อยปัญญาและความคิด งานส่งเสริมเป็นงานที่มุ่งพัฒนาบุคคลเป้าหมาย ให้สามารถช่วยตนเองได้ คิดเป็น ทำเป็น ความรู้ วิทยาการใหม่ ๆ หรือแนวความคิดใหม่ ๆ ที่จะนำไปเผยแพร่ให้แก่บุคคลเป้าหมายต้องมีประโยชน์และเหมาะสมที่จะปฏิบัติได้

5 งานส่งเสริมในลักษณะการสร้างผู้นำหรือการรวมกลุ่มจะสะดวกขึ้น

6 หลักการของงานส่งเสริม
ชี้นำให้บุคคลเป้าหมายพยายามช่วยตนเอง อย่ารอให้คนอื่นมาช่วย ชักจูงให้บุคคลเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ กิจกรรมที่ดำเนินการต้องสอดคล้องกับความต้องการแก่กลุ่มเป้าหมาย ควรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่หรือหาได้ในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด สร้างทัศนคติของบุคคลเป้าหมายให้เกิดความรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลง ควรสร้างผู้นำชุมชนและใช้ความเป็นผู้นำชุมชนให้เป็นประโยชน์

7 การกำหนดวัตถุประสงค์การส่งเสริมประมง
มีความจำเพาะ เช่น โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในกระชัง สามารถวัดผลได้ เช่น จำนวนผลผลิตที่ได้ รายได้ที่เพิ่มขึ้น ปัญหาโรคระบาดลดน้อยลง สามารถดำเนินการได้ ไม่ยากจนเกินไป ความเป็นจริง มีความสมเหตุสมผล แสดงช่วงเวลาที่ชัดเจน

8 วิสัยทัศน์กรมประมง (พ.ศ.2545-2549)
กรมประมงเป็นองค์กรหลักในการวิจัยและพัฒนาด้านการประมง เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงและการผลิตสัตว์น้ำให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศและพัฒนาเป็นสินค้าส่งออกที่มีคุณภาพในลักษณะการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

9 พันธกิจ บริหารและจัดการทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมโดยคงความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการประมง เพื่อชาวประมงและเกษตรกรมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ เสริมสร้างขีดความสามารถในการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำเพื่อการแข่งขัน ฟื้นฟูทรัพยากรประมงและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรประมง เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอาชีพการทำประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรรูปสัตว์น้ำแก่ชาวประมง เกษตรกร ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารองค์กร และพัฒนาบุคลากรของกรมประมง

10 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานประมงจังหวัด
ศึกษาวิเคราะห์ และประเมินเทคโนโลยีทางการประมงทุกสาขา เพื่อสนับสนุนให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสมในเขตจังหวัดและกำกับให้ธุรกิจและอาชีพการประมงดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อตกลงและมาตรฐานที่กำหนด ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กำกับดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการทำประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและให้บริการวิชาการที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนพัฒนาด้านการประมง ฐานข้อมูลประมง ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่งานของจังหวัด ให้คำปรึกษา แนะนำและสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดำเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

11


ดาวน์โหลด ppt ความหมาย ปรัชญาและวัตถุประสงค์ ของงานส่งเสริมการประมง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google