งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่จัดเก็บภาษี เพื่อส่งเสริมเสถียรภาพทาง การคลัง พัฒนาสังคม และรักษาสิ่งแวดล้อม พันธกิจ 1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี เพื่อรักษาเสถียรภาพทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่จัดเก็บภาษี เพื่อส่งเสริมเสถียรภาพทาง การคลัง พัฒนาสังคม และรักษาสิ่งแวดล้อม พันธกิจ 1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี เพื่อรักษาเสถียรภาพทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่จัดเก็บภาษี เพื่อส่งเสริมเสถียรภาพทาง การคลัง พัฒนาสังคม และรักษาสิ่งแวดล้อม พันธกิจ 1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี เพื่อรักษาเสถียรภาพทาง การคลังให้กับประเทศ 2. ขยายฐานการจัดเก็บภาษี เพื่อยกระดับคุณภาพสังคม และ การอนุรักษ์พลังงาน

2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาการบริหารการจัดเก็บภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน/ปราบปรามเพื่อฐานะการคลังที่ยั่งยืน 2. พัฒนาระบบการให้บริการที่เป็นเลิศด้วยเทคโนโลยี ที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของประชาชน 3. เพิ่มสมรรถนะบุคลากรและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 4. การพัฒนากฎหมายและปรับปรุงโครงสร้างกรมสรรพสามิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

3 เป้าประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มรายได้จากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
2. เพื่อขยายฐานการจัดเก็บภาษีให้ทั่วถึง 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม 4. เพื่อยกระดับการให้บริการสู่ระดับสากล 5. เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการให้ บริการ 6. เพื่อพัฒนาขีดสรรถนะของบุคลากรให้ตอบสนองต่อภารกิจ ของกรมสรรพสามิต 7. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 8. เพื่อพัฒนากฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 9. เพื่อพัฒนาโครงสร้างกรมให้ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง


ดาวน์โหลด ppt วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่จัดเก็บภาษี เพื่อส่งเสริมเสถียรภาพทาง การคลัง พัฒนาสังคม และรักษาสิ่งแวดล้อม พันธกิจ 1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี เพื่อรักษาเสถียรภาพทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google