งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โชคชัย บุตรครุธ

2 1 ความหมายของการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.1การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นคำที่มีรากฐานมาจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1.2 การใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

3 2. การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.1 ปลูกพืชคลุมดิน 2.2 บำรุงรักษาคุณภาพของดิน 2.3 ใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เหมาะสมกับสภาพของดิน 2.4 ควบคุมและป้องกันการพังทลายของดิน

4 3. การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3.1 ควบคุมและรักษาคุณภาพของแหล่งต้นน้ำลำธาร โดยรักษาผืนป่าบริเวณภูเขาสูงให้สมดุลสมบูรณ์ต่อไป 3.2 รักษาคุณภาพของแม่น้ำ ลำคลอง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ทำประปา หรือใช้ในการอุปโภคและบริโภค โดยไม่ทิ้งขยะของเสียจากครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม

5 4. การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4.1 กำหนดนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เพื่อเป็นแนวทางการจัดการและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ 4.2 ดำเนินการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ของประเทศ โดยสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐประสานความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่

6 5. การอนุรักษ์ทรัพยากรแร่ธาตุ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(1)จัดทำแผนแม่บทเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรแร่ธาตุของประเทศ (2)ส่งเสริมการสำรวจพื้นที่หาแหล่งแร่ธาตุใหม่ ๆ เพิ่มเติม (3) ส่งเสริมการศึกษาวิจัย เพื่อนนำแร่ธาตุชนิดต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างคุ้มค่า

7 6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯกับการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักในการวางแผนพัฒนาประเทศ 6.1 เน้นการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชน (1) การจัดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ (2) อนุรักษ์พื้นที่ป่า และจัดการแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินที่เสื่อมโทรม

8 6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯกับการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
6.2 เน้นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของประเทศให้มีความอุดมสมบูรณ์ 6.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6.4 รักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม


ดาวน์โหลด ppt การใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google