งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2554 (รอบ 6 เดือน)

2 1. วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อพท. ประสานทุกภาคีเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พันธกิจ ประสานงานบริหารการท่องเที่ยวกับหน่วยงานระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่น ประสานการใช้อำนาจของหน่วยงานเพื่อบูรณาการบริหารการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการใช้ศักยภาพของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตท้องถิ่น

3 2. สรุปผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ขององค์การมหาชน
(ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554) ตัวชี้วัด ผลการดำเนินการ/ คะแนนประเมินตนเอง (รอบ 6 เดือน)* ปัญหาอุปสรรค มิติที่ 1 ตัวชี้วัดที่ (1) จำนวนผู้เข้ารับบริการของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนของสำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง 1,713 คน 5

4 2. สรุปผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ขององค์การมหาชน
(ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554) ตัวชี้วัด ผลการดำเนินการ/ คะแนนประเมินตนเอง (รอบ 6 เดือน)* ปัญหาอุปสรรค ตัวชี้วัดที่ (2) ระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างสนับสนุนภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 12 กิจกรรม 4 ตัวชี้วัดที่ (3) ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการนำร่องธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร) 1

5 2. สรุปผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ขององค์การมหาชน
(ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554) ตัวชี้วัด ผลการดำเนินการ/ คะแนนประเมินตนเอง (รอบ 6 เดือน)* ปัญหาอุปสรรค ตัวชี้วัดที่ (1) ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้องค์การธุรกิจจัดทำ CSR สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และกลุ่มบุคคลด้านต่างๆ เข้ามาเรียนรู้ Nature Theme Park 1,383 คน 1 ตัวชี้วัดที่ (2) ระดับความสำเร็จในการเพิ่มชนิดสัตว์ใหม่และลดจำนวนสัตว์ที่เกินความต้องการ

6 2. สรุปผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ขององค์การมหาชน
(ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554) ตัวชี้วัด ผลการดำเนินการ/ คะแนนประเมินตนเอง (รอบ 6 เดือน)* ปัญหาอุปสรรค ตัวชี้วัดที่ (3) ระดับความสำเร็จในการเปิด Behind the Zoo 4,355 คน 4 ตัวชี้วัดที่ 1.2 (1) ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่สามารถประยุกต์องค์ความรู้การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใช้ในการบริหารจัดการด้านท่องเที่ยวในชุมชน 1

7 2. สรุปผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ขององค์การมหาชน
(ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554) ตัวชี้วัด ผลการดำเนินการ/ คะแนนประเมินตนเอง (รอบ 6 เดือน)* ปัญหาอุปสรรค ตัวชี้วัดที่ 1.2 (2) ระดับความสำเร็จในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.2 (3) ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน

8 2. สรุปผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ขององค์การมหาชน
(ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554) ตัวชี้วัด ผลการดำเนินการ/ คะแนนประเมินตนเอง (รอบ 6 เดือน)* ปัญหาอุปสรรค ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับความสำเร็จการจัดทำมาตรการลดภาวะโลกร้อนกับการท่องเที่ยว 1

9 2. สรุปผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ขององค์การมหาชน
(ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554) ตัวชี้วัด ผลการดำเนินการ/ คะแนนประเมินตนเอง (รอบ 6 เดือน)* ปัญหาอุปสรรค มิติที่ 2 - ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง N/A - ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

10 2. สรุปผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ขององค์การมหาชน
(ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554) ตัวชี้วัด ผลการดำเนินการ/ คะแนนประเมินตนเอง (รอบ 6 เดือน)* ปัญหาอุปสรรค มิติที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของอัตราการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับช่วงเวลาตามแผนการใช้เงินงบประมาณเฉลี่ยทุกไตรมาส ร้อยละ 5 ตัวชี้วัดที่ 3.2 EBITDA 27.2 ล้านบาท 1

11 2. สรุปผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ขององค์การมหาชน
(ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554) ตัวชี้วัด ผลการดำเนินการ/ คะแนนประเมินตนเอง (รอบ 6 เดือน)* ปัญหาอุปสรรค มิติที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ 3 ตัวชี้วัดที่ 4.2 จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการฐานข้อมูลจาก Website 1 ตัวชี้วัดที่ 4.3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร อพท. ส่วนกลาง ร้อยละ 24.62

12 2. สรุปผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ขององค์การมหาชน
(ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554) ตัวชี้วัด ผลการดำเนินการ/ คะแนนประเมินตนเอง (รอบ 6 เดือน)* ปัญหาอุปสรรค ตัวชี้วัดที่ 4.4 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานระดับบุคคลของพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 3

13 ตารางสรุปคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554

14 ตารางสรุปคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554

15

16 คะแนนในระดับ 5 ของตัวชี้วัดบางตัว อยู่นอกเหนือการควบคุมของ อพท.
3. ปัญหา อุปสรรค คะแนนในระดับ 5 ของตัวชี้วัดบางตัว อยู่นอกเหนือการควบคุมของ อพท.


ดาวน์โหลด ppt ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google