งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2554 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2554 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2554 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554

2 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ. ศ.2554 ( แยกตาม พื้นที่ ) สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2554 71.11% 38.68% 58.39% ค่าใช้จ่าย ส่วนกลาง พพ.1 พพ.3 แผน ผล % การ ใช้เงิน แผน ผล % การ ใช้เงิน แผน ผล % การ ใช้เงิน บุคลากร 3,399,533.34 3,048,684.61 89.68 % 419,295.0 0 407,402. 90 97.16 % 517,880.0 0 249,225.0 0 48.12 % ดำเนินงาน 1,075,225.00 1,271,126.26 118.22 % 775,500.0 0 676,974. 47 87.30 % 857,000.0 0 46,464.005.42% โครงการ 4,619,000.00 2,146,474.09 46.47 % 2,100,000.00 190,166. 009.06% - - รวมทั้งสิ้น 9,093,75 8.34 6,466,28 4.96 71.11 % 3,294,79 5.00 1,274,5 43.37 38.68 % 1,374,88 0.00 295,689. 00 21.51 % ล้านบาท

3 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ. ศ.2554 ( แยกตาม ประเภทค่าใช้จ่าย ) สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ล้านบาท 85.44% 73.66% 34.78% 58.39%

4 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ. ศ.2554 ( แยกตาม พื้นที่ ) ยอดสะสม 5 เดือน ( ต. ค.53 – ก. พ.54) ค่าใช้จ่าย ยอดรวม ณ สิ้นเดือน ก. พ.54 ยอดรวมทั้งปี แผน 5 เดือนผล 5 เดือน % การ ใช้ เงิน แผน 12 เดือน ผล 5 เดือน % การ ใช้ เงิน ส่วนกลาง 37,987, 241.62 25,747, 784.8667.78% 131,49 5,000.0 0 25,74 7,784. 8619.58% พพ.1 12,636, 325.00 4,946,2 28.1638.49% 28,435, 040.00 4,946, 228.1 617.39% พพ.3 6,103,6 50.00 568,72 5.819.32% 13,957, 060.00 568,7 25.814.07% รวม 56,94 1,866. 62 31,26 2,738. 83 54.90 % 173,8 87,70 0.00 31,26 2,738.83 17.98 % ล้านบาท 19.58% 67.78% 17.39% 38.49% 4.07% 9.32% 100%

5 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ. ศ.2554 ( แยกตาม ประเภทค่าใช้จ่าย ) ยอดสะสม 5 เดือน ( ต. ค.53 – ก. พ.54) ค่าใช้จ่าย ยอดรวม ณ สิ้นเดือน ก. พ.54 ยอดรวมทั้งปี แผน 5 เดือนผล 5 เดือน % การ ใช้ เงิน แผน 12 เดือน ผล 5 เดือน % การ ใช้ เงิน บุคลากร 21,683, 541.62 16,602, 981.2376.57% 52,040,500.0 0 16,60 2,981. 2331.90% ดำเนินงาน 12,636, 325.00 8,332,5 44.2665.94% 28,988,200.0 0 8,332, 544.2 628.74% โครงการ 22,622, 000.00 6,327,2 13.3427.97% 92,859,000.0 0 6,327, 213.3 46.81% รวม 56,94 1,866. 62 31,26 2,738. 83 54.90 % 173,8 87,70 0.00 31,26 2,738.83 17.98 % ล้านบาท 31.90% 76.57% 28.74% 65.94% 17.98% 54.90% 100%

6 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ. ศ.2554 ( แยกราย ไตรมาส ) ยอดสะสม 5 เดือน ( ต. ค.53 – ก. พ.54) พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 แผนผล % การ ใช้ เงิน แผน 2 เดือน ผล 2 เดือน % การ ใช้ เงิน อพท. ส่วนกล าง 22,161, 724.96 14,155, 562.2463.87% 15,825, 516.66 11,592,222.6 2 73.25% พพ.1 6,254,3 85.00 2,396,6 00.3538.32% 6,596,5 90.00 2,549, 627.81 38.65% พพ.3 3,689,2 65.00 207,136.005.61% 2,414,3 85.00 361,58 9.81 14.98% รวม 32,105,374.9 6 16,759,298.5 9 52.20 % 24,83 6,491. 66 14,50 3,440.24 58.40% % การใช้ เงิน เฉลี่ย 2 ไตร มาส 55.30%

7 โครงการจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร โครงการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน โครงการพัฒนาองค์ความรู้การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โครงการพัฒนาเครือข่ายภาคีท่องเที่ยวนานาชาติ โครงการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของ อพท. โครงการนำร่องธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ( พพ.1) โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแก่เครือข่ายการ พัฒนา ( พพ.1) ล้านบาท 1,086,400 บาท 599,650 บาท (21.51%) 2,788,000 บาท 4,000,000 บาท 41,290 บาท (1.03%) 4,329,500 บาท 2,500,000 บาท 2,217,130 บาท (51.21%) 150,000 บาท (7.69%) 1,500,000 บาท 4,000,000 บาท 455,000 บาท 1,300,000 บาท 1,100,000 บาท 560,000 บาท * % หมายถึงผลการใช้จ่าย 5 เดือนเทียบกับงบประมาณทั้งโครงการ 2,000,000 บาท 1,000,000 บาท รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ. ศ.2554 เพื่อดำเนินโครงการ ยอดสะสม 5 เดือน ( ต. ค.53 – ก. พ.54) แผนปี แผน 5 เดือน ผล 5 เดือน

8 โครงการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษ โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับประเทศ โครงการแผนสื่อสารองค์ความรู้และ การตลาดเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคี พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหมู่เกาะ ช้างและพื้นที่เชื่อมโยง ( พพ.1) โครงการแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีและการสื่อสารประจำปี พ. ศ.2554 13,215,500 บาท 6,180,000 บาท 513,966 บาท (3.89%) 25,855,000 บาท 1,335,000 บาท 837,632.23 บาท (3.24%) 16,271,000 บาท 1,595,600 บาท 10,000,000 บาท 4,110,000 บาท 1,053,891.25 บาท (10.54%) 806,506 บาท (10.08%) 2,300,000 บาท 8,000,000 บาท * % หมายถึงผลการใช้จ่าย 4 เดือนเทียบกับงบประมาณทั้ง โครงการ ล้านบาท รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ. ศ.2554 เพื่อดำเนินโครงการ ยอดสะสม 5 เดือน ( ต. ค.53 – ก. พ.54) 107,147.86 บาท (0.66%) แผนปี แผน 5 เดือน ผล 5 เดือน


ดาวน์โหลด ppt ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2554 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google