งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LAB # 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LAB # 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LAB # 2

2 x = 2y2 + 3y และ ข้อที่ 1 ข้อที่ 2
เขียนโปรแกรมให้รับค่าจํานวนจริงจากผู้ใช้ 1 จํานวน และให้หาว่าเลขดังกล่าวอยู่ในช่วงของเลขจํานวนเต็มใด เช่น หากผู้ใช้ป้อนเลข 12.5 ให้ตอบว่า “12.5 is between 12 and 13” (ใช้ตัวดําเนินการเปลี่ยนชนิดข้อมูลในการเขียนโปรแกรม) ข้อที่ 2 จงแปลงข้อมูลต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปนิพจน์คณิตศาสตร์สำหรับภาษาซีพร้อมทั้งเขียน โปรแกรมเพื่อรับค่า y แล้วคำนวณผลลัพธ์ที่ได้ x = 2y2 + 3y และ

3 3.ในวิชา Computer and Programming
อาจารย์ได้ตั้งเกณฑ์ไว้ว่าผู้มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค ต้องเข้าหมู่ปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง ให้เขียนโปรแกรมเพื่อช่วยตัดสินใจว่า นิสิตมีสิทธิ์ในการเข้าสอบปลายภาคหรือไม่ โดยโปรแกรมมีรูปแบบการทำงานดังนี้ (ตัวแดงคือข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน ตัวเขียวคือผลลัพธ์) Example 1 Enter student name : Daganda Enter time student participate: 13 Daganda can take the final exam. Example 2 Enter student name : Nui Enter time student participate: 10 Nui can not take the final exam.

4 4. ชายคนหนึ่งหาเพื่อนคุยทาง msn โดยแบ่งเพื่อนใน msn ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ block list, too young, too old และ target ซึ่งแต่ละกลุ่มมีเงื่อนไขคือ ถ้าเป็นผู้ชายจะอยู่ใน block list, ผู้หญิงอายุต่ำกว่า 18 จะอยู่ใน too young, ผู้หญิงอายุมากกว่า 30 จะอยู่ใน too old, และ อายุระหว่า 18 – 30 อยู่ใน target ให้เขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลของเพื่อนและพิจารณาว่าเพื่อนของผู้ชายคนนี้จัดอยู่ในกลุ่มใด Example 1 Enter Is female ? : y Enter Age : 18 Group : target Example 2 Enter Is female ? : n Enter Age : 18 Group : block list Example 3 Enter Is female ? : y Enter Age : 60 Group : too old Example 4 Enter Is female ? : y Enter Age : 14 Group : too young

5 5. (การบ้าน) ให้เขียนโปรแกรมเพื่อรับชื่อและคะแนนของนิสิตแล้วตัดเกรดนิสิตออกเป็น A,B,C,D และ F โดย A คือได้คะแนนมากกว่า 80, B คือ 70-79, C คือ 60-69, D คือ และ F คือ ได้คะแนนน้อยกว่า 50 Example 1 Enter name : Sonthi Enter mark : 49 Sonthi got grade F. Example 2 Enter name : Manee Enter mark : 55 Manee got grade D. Example 3 Enter name : Mana Enter mark : 68 Mana got grade C. Example 4 Enter name : Piti Enter mark : 72 Piti got grade B. Example 5 Enter name : Choowit Enter mark : 91 Choowit got grade F.

6 6. จงเขียนโปรแกรมเพื่อทำการรับคะแนนของนักเรียน 10 คน หลังจากนั้นให้แสดงคะแนนน้อยสุด คะแนนสูงสุด และ เฉลี่ย ตามลำดับ Enter student 1 mark: 20 Enter student 2 mark: 18 …. Enter student 10 mark: 6 Min is 6 Max is 40 Average is 31.2


ดาวน์โหลด ppt LAB # 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google