งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พุทธศาสนาเถรวาท (Theravada Buddhism) Lord Buddha.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พุทธศาสนาเถรวาท (Theravada Buddhism) Lord Buddha."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พุทธศาสนาเถรวาท (Theravada Buddhism) Lord Buddha

2 คำอธิบายรายวิชา (Course Description)
กำเนิดและหลักธรรมสำคัญของพุทธศาสนา การแผ่ขยายและพัฒนาการของพุทธศาสนา ความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับชีวิต วิทยาศาสตร์และสังคมปัจจุบัน Origin and important doctrines of Buddhism. Spread and development. The relation of Theravada Buddhism to life, science and present - day society.

3 ผู้บรรยาย ดร.ธีรัตม์ แสงแก้ว ป.ธ.๗, Ph.D.

4 เกณฑ์การประเมินผล 1. คะแนนเก็บ 30 คะแนน
1. คะแนนเก็บ คะแนน - การมีส่วนร่วมกิจกรรมในห้องเรียน 10 คะแนน - งานที่มอบหมาย คะแนน - การเสนองานหน้าชั้นเรียน 10 คะแนน 2. สอบปลายภาค คะแนน รวม 100 คะแนน = A = C+ = B = C = B

5 เทวนิยม ศาสนา อเทวนิยม
ศาสนาฮินดู ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ฯลฯ เทวนิยม ศาสนา อเทวนิยม พุทธศาสนา ศาสนาเชน

6 เถรวาท พุทธศาสนา มหายาน

7 แหล่งที่มาของพระพุทธศาสนา (Sources of Buddhism)
พระพุทธศาสนา คือ คำสั่งสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้า ประมวลความรู้ทางพระพุทธศาสนาด้วยสิ่งสำคัญ 4 ประการ คือ 1. ธรรมชาติของชีวิต 2. ธรรมชาติของจักรวาล 3. จุดมุ่งหมายของชีวิต 4. ทางไปสู่จุดมุ่งหมายของชีวิต

8 ชมพูทวีปและประชาชน มัชฌิมชนบท ปัจจันตชนบท มิลักขะ อริยกะ

9

10

11

12

13 ระบบวรรณะ

14 พุทธประวัติ

15

16

17

18 ลุมพินี : สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

36 ต้นพระศรีมหาโพธิ์ : สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ : สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

37 พระเจดีย์พุทธคยา หลวงพ่อพระพุทธเมตตา
พระเจดีย์พุทธคยา หลวงพ่อพระพุทธเมตตา

38 ความรู้ 3 ระดับ 1. ระดับความจำ หรือ สัญญา (Perception)
2. ระดับความเห็น หรือ ทิฏฐิ (Conception) 3. ระดับญาณ (Insight)

39 ความรู้และการเปลี่ยนแปลง
To learn is to change : การเรียนรู้ย่อมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ (emotion) ในทัศนคติ (attitude) และพฤติกรรม (behavior) การเปลี่ยนแปลงจะมากหรือน้อยแล้วแต่ชนิดของความรู้ ความรู้ระดับญาณก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง จากปุถุชนกลายเป็นพระอริยเจ้า

40

41

42

43

44 สารนาถ : สถานที่แสดงปฐมเทศนา

45

46

47 สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา


ดาวน์โหลด ppt พุทธศาสนาเถรวาท (Theravada Buddhism) Lord Buddha.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google