งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนเมษายน 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนเมษายน 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนเมษายน 2555
เรื่อง : หลักสูตร “การสร้างอัจฉริยะทางอารมณ์ของนักบริหาร Executive EQ for Excellence” วันที่ : 3 เมษายน 2555 สถานที่ : ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ ผู้จัด : บริษัทศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจจำกัด อ.เสาวคนธ์ จูงพงษ์ไพศาล อ.พัชรนันท์ พงศ์โชคดีเลิศ

2 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนเมษายน 2555
เรื่อง : การเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมต้อนรับวันสงกรานต์ วันที่ : 4 เมษายน 2555 สถานที่ : ณ สถานีรถไฟรังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ผู้จัด : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี อ.ศุภโชค พิริยะสกุล อ.บุญชอบ พรรณนิกร

3 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนเมษายน 2555
เรื่อง : การสัมมนาผู้ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำหรับสายสนับสนุนวิชาการ ปีการศึกษา วันที่ : 20 เมษายน 2555 สถานที่ : ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 12 ผู้จัด : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา อ.นิพนธ์ ลาวัณย์โกวิท อ.ศุภโชค พิริยะสกุล อ.ประวงศ์ มณีเลิศรัตนา อ.กัมปนาท เจริญแนว อ.ผอบ พลเมือง อ.ศิวารินทร์ หมวดทิพย์

4 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนเมษายน 2555
เรื่อง : หลักสูตร “คุณภาพชีวิตที่ดี มีได้ในวัยเกษียณ” เรื่อง “วางแผนเงินออม พร้อมรับเกษียณ” วันที่ : 20 เมษายน 2555 สถานที่ : ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 12 อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ผู้จัด : ศูนย์พัฒนาบุคลากร คุณสมศักดิ์ ไกรประสิทธิ์

5 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนเมษายน 2555
เรื่อง : การสัมมนาและท่องเที่ยว สายการคลังปี การศึกษาดูงานคำแสดรีสอร์ท และ การศึกษาดูงานเขื่อนศรีนครินทร์ วันที่ : 28 – 29 เมษายน 2555 สถานที่ : ณ คำแสดรีสอร์ท และ เขื่อนศรีนครินทร์ ผู้จัด : คณะกรรมการนันทนาการสายการคลัง แผนกบริการอาคารสถานที่กล้วยน้ำไท 1. อ.เบญจวรรณ แซ่เตียว 2. อ.พัชรี แก้วเกตุ 3. อ.พัชรนันท์ พงศ์โชคดีเลิศ แผนกซ่อมบำรุงรังสิต 1. อ.กัมปนาท เจริญแนว 2. อ.พิเชษฐ์ อ่อนหวาน 3. อ.อวิรุทธ์ บุญร่วม 4. อ.ชิณวรณ์ชัย ฐานิตย์สรณ์ 5. คุณวิศรุต อารีชม 6. คุณสาโรจน์ ทิมเชียงราก 7. คุณอานนท์ นุชพงษ์ 8. คุณมาโนช อนันทสุข 9. คุณณัฏฐา เรือนทอง แผนกซ่อมบำรุงกล้วยน้ำไท 1. อ.ประวงศ์ มณีเลิศรัตนา 2. คุณสมชาย บุญก่อเกื้อ 3. คุณปรารถนา มาลากุล 4. คุณสุวิทย์ คอนชมพู 5. คุณสมาน อนุโชติ 6. คุณอมร เจริญศิลป์ แผนกบริการอาคารสถานที่รังสิต 1. อ.เสาวคนธ์ จูงพงษ์ไพศาล 2. อ.มาลิสา บุญเสน แผนกออกแบบก่อสร้าง 1. อ.ณรงค์ฤทธิ์ สินธุสังข์ 2. อ.ทิพวัลย์ ทองอาจ 3. อ.ธิดาใจ จันทนามศรี 4. คุณสุวิกานต์ ภู่ทอง แผนกระบบอาคาร 1. อ.ศุภโชค พิริยะสกุล 2. อ.ปริพล ทับทิมทอง 3. อ.ศิวารินทร์ หมวดทิพย์ 4. อ.ผอบ พลเมือง


ดาวน์โหลด ppt บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนเมษายน 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google