งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2554
เรื่อง : เคล็ดลับความสำเร็จเลขานุการในหน่วยงานวิศวกรรม วันที่ : 2 กรกฎาคม 2554 สถานที่ : ณ วสท ผู้จัด : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณสุกัญญา ศักดิ์นิรามัย

2 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2554
เรื่อง : โครงการ BU 2013 (วันปิดหลักสูตร) วันที่ : 7 กรกฏาคม 2554 สถานที่ : ณ ห้องประชุม SC ผู้จัด : ศูนย์พัฒนาบุคลากร อ.นิพนธ์ ลาวัณย์โกวิท อ.ศุภโชค พิริยะสกุล อ.ณรงค์ฤทธิ์ สินธุสังข์ อ.ประวงศ์ มณีเลิศรัตนา อ.ไพบูลย์ นาสำราญ อ.บุญชอบ พรรณนิกร อ.เบญจวรรณ แซ่เตียว อ.พัชรี แก้วเกตุ อ.สุนัน คงธงชัย อ.ธิดาใจ จันทนามศรี อ.จันทิมา คุ้มปลี อ.ผอบ พลเมือง

3 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2554
เรื่อง : อบรมการป้อนข้อมูล Individual Personal KM ผ่านระบบฐานข้อมูล I-Jet วันที่ : กรกฏาคม 2554 สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ผู้จัด : ศูนย์พัฒนาบุคลากร อ.ศุภโชค พิริยะสกุล อ.ศิวารินทร์ หมวดทิพย์

4 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2554
เรื่อง : ฝึกอบรมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร 9 วิทยาเขตรังสิต วันที่ : กรกฏาคม 2554 สถานที่ : ณ ห้องประชุมฝ่ายอาคารสถานที่ ผู้จัด : แผนกซ่อมบำรุงรังสิต อ.ศุภโชค พิริยะสกุล อ.เสาวคนธ์ จูงพงษ์ไพศาล อ.ผอบ พลเมือง คุณสมพบ เ ป้าทอง คุณอานนท์ นุชพงษ์ คุณมาโนช อนันทสุข อ.อวิรุทธ์ บุญร่วม คุณไพบูลย์ ผ่องจิตต์ คุณจรูญ เฉลิมพันธ์ คุณทวัทชัย อมรกุล คุณสราวุฒิ กลิ่นบุหงา คุณเทพนิรันดร์ โยลุง


ดาวน์โหลด ppt บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google