งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนเมษายน 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนเมษายน 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนเมษายน 2554
เรื่อง : I Pad นวัตกรรมการศึกษายุคไอที วันที่ : 1 เมษายน 2554 สถานที่ : ณ ห้องประชุมสุรัตน์ 2 ผู้จัด : ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ อ.เสาวคนธ์ จูงพงษ์ไพศาล

2 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนเมษายน 2554
เรื่อง : สัมมนาหัวหน้าหน่วยงาน ศึกษาดูงานการบริหารงานมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี วันที่ : 2 เมษายน 2554 สถานที่ : ณ ห้องประชุมสุรนารี อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้จัด : ศูนย์พัฒนาบุคลากร อ.ณรงค์ฤทธิ์ สินธุสังข์ อ.ศุภโชค พิริยะสกุล อ.ไพบูลย์ นาสำราญ อ.ประวงศ์ มณีเลิศรัตนา อ.บุญชอบ พรรณนิกร อ.เบญจวรรณ แซ่เตียว

3 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนเมษายน 2554
เรื่อง : งานประจำสู่งานวิจัย R2R วันที่ : 4 เมษายน 2554 สถานที่ : ณ ห้องสัมมนา 3 ผู้จัด : ศูนย์พัฒนาบุคลากร อ.บุญชอบ พรรณนิกร อ.ประวงศ์ มณีเลิศรัตนา อ.ศิวารินทร์ จินตนา อ.เบญจวรรณ แซ่เตียว อ.พัชรี แก้วเกตุ อ.สุนัน คงธงชัย อ.เสาวคนธ์ จูงพงษ์ไพศาล อ.ผอบ พลเมือง

4 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนเมษายน 2554
เรื่อง : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปรับปรุงงานอย่างง่ายด้วย Kaisen วันที่ : เมษายน 2554 สถานที่ : ณ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท / วิทยาเขตรังสิต ผู้จัด : ฝ่ายอาคารสถานที่ วันที่ 27 เมษายน ณ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท พนักงานแผนกบริการอาคารสถานที่กล้วยน้ำไท จำนวน 63 คน พนักงานแผนกซ่อมบำรุงกล้วยน้ำไท จำนวน 7 คน วันที่ 28 เมษายน ณ วิทยาเขตรังสิต พนักงานแผนกบริการอาคารสถานที่กล้วยน้ำไท จำนวน 52 คน พนักงานแผนกซ่อมบำรุงกล้วยน้ำไท จำนวน 8 คน


ดาวน์โหลด ppt บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนเมษายน 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google