งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เยี่ยมชื่นชมวิทยาเขตนครสวรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เยี่ยมชื่นชมวิทยาเขตนครสวรรค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เยี่ยมชื่นชมวิทยาเขตนครสวรรค์
สภามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชื่นชมวิทยาเขตนครสวรรค์ 25 สิงหาคม 2554

2 ภูมิศาสตร์– สังคม – เศรษฐกิจ
สท. พล. สห. ลบ. อท. อย. สพ. อีสาน นว. พจ. กพ. ตก. อน. ชน. พบ. ผืน ป่า ตะ วัน ตก ภูมิศาสตร์– สังคม – เศรษฐกิจ เหนือล่าง- กลางบน : อีสาน อีสาน สร. บริบท และ อัตตลักษณ์

3 บริบท (Context) ในพื้นที่ 7 จังหวัด ภาคเหนือล่าง-กลางบน
กึ่งกลางที่ราบลุ่มเจ้าพระยา

4 ผืน ป่า ตะ วัน ตก สท. ตก. พล. กพ. พจ. พบ. นว. อน. ชน. ลบ. สห. อท. สร.
อย. สพ. นว. พจ. กพ. ตก. อน. ชน. พบ. ผืน ป่า ตะ วัน ตก สร.

5 อีสาน ผืน ป่า ตะ วัน ตก ตก. กพ. พจ. พบ. นว. อน. ชน. สท. พล. สห. ลบ.
อท. อย. สพ. นว. พจ. กพ. ตก. อน. ชน. พบ. Regional – Local Level : Nakhonsawan Campus,NA Global – National Level : Mahidol University, MU ผืน ป่า ตะ วัน ตก วิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุข อีสาน 2. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ ฐานทรัพยากร 3. วิทยาศาสตร์การเกษตร และ ความมั่นคงด้านอาหาร F1 = Human Food F2= Animal Food F3= Energy Food สร.

6 หลักสูตร ในช่วงเวลา 10 ปี
1. แพทยศาสตร์ 2. พยาบาลศาสตร์ 3. แพทย์แผนไทยประยุกต์ 4. สาธารณสุขศาสตร์ สาขา 5. เภสัชศาสตร์ สาขา เภสัชแผนไทยประยุกต์ 6. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขา...... 7. วิทยาศาสตร์การเกษตร สาขา ..... 8. ประมงน้ำจืด/วิทยาศาสตร์ สาขา …. 9. การจัดการทั่วไป สาขา ...ผู้ประกอบการท้องถิ่น

7 แผนผังโครงสร้าง โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อธิการบดี สำนักงานอธิการบดี คณะกรรมการประสานสนับสนุนฯ รองอธิการบดีฝ่าย โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์การแพทย์มหิดล นครสวรรค์ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม บึงบอระเพ็ด วิชาการ - หลักสูตร งานอำนวยการกลาง และ โครงการพิเศษ

8 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
47 คน 77 ล้าน 40 30 20 10 (80) (60) (40) (20) สาธารณูประโภค-สำนักงาน-ศูนย์บริการ-อาคารที่พัก ห้องปฎิบัติการ หลักสูตรระยะสั้น งานวิจัย -บริการวิชาการ ร่วมกับชุมชน ปีการศึกษา 2555 เริ่มรับ ป.ตรี 1-2 สาขา - บรรจุบุคคลากร - ออกแบบอาคารกลุ่มแรก เริ่มการบริหารจัดการองค์กร การสื่อสาร-เชื่อมโยงกับท้องถิ่น เตรียมพื้นที่ ผังแม่บท(Master plan) แผน -โครงสร้างองค์กร มค.2552 มค.2553 มค.2554 มค.2555 จน.บุคลากร(คน) งบประมาณ(ล้านบาท)

9 ปีงบประมาณ 2555 เริ่มรับ ป.ตรี 1-2 หลักสูตร
บรรยายสรุป : ประเด็นสำคัญ นับตั้งแต่ เม.ย ม.ค. 2553 งบประมาณ - กำลังคน ปีงบประมาณ 2552 จำนวนเงิน ล้านบาท จำนวนบุคลากร 8 คน ปีงบประมาณ 2553 จำนวนเงิน 38.8 ล้านบาท จำนวนบุคลากร 47 คน ปีงบประมาณ 2554 จำนวนเงิน ประมาณ ล้านบาท ความก้าวหน้าของงาน ปีงบประมาณ เตรียมการด้านพื้นที่ วางผังแม่บท การเตรียมโครงสร้างองค์กร ปีงบประมาณ การออกแบบอาคาร-สาธารณูประโภค บรรจุกำลังคน การบริหารองค์กร ปีงบประมาณ เริ่มก่อสร้างสาธารณูประโภค งานบริการวิชาการ เตรียมหลักสูตร ป.ตรี ปีงบประมาณ เริ่มรับ ป.ตรี 1-2 หลักสูตร


ดาวน์โหลด ppt เยี่ยมชื่นชมวิทยาเขตนครสวรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google