งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรยายขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรยายขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บรรยายขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนทบุรี นายชวลิต ธูปตาก้อง วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

2 เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัย ภายใต้คุณภาพชีวิตและ สิ่งแวดล้อมที่ดี
“นนทบุรี ที่อยู่อาศัยชั้นดีของคนทุกระดับ พร้อมสรรพธุรกิจ ภาคบริการและภาคการผลิต ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้ มาตรฐาน (วิสัยทัศน์) เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัย ภายใต้คุณภาพชีวิตและ สิ่งแวดล้อมที่ดี ( เป้าประสงค์ ) ประชาชนได้รับการบริการจาก ภาครัฐ และเอกชน ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ภาคการผลิตสามารถผลิต สินค้าที่มีคุณภาพ และได้ มาตรฐาน สามารถลดมลภาวะ ได้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัย ชั้นดีมีความปลอดภัย ( ประเด็นยุทธศาสตร์ ) พัฒนาภาคการผลิตให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน สามารถลด มลภาวะได้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาภาคบริการของรัฐและ เอกชน ให้มีคุณภาพ และได้ มาตรฐาน First Page กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์

3 ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

4 ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ (ต่อ)

5 ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ (ต่อ)

6 แนวทางการดำเนินงานของจังหวัด
แนวทางการดำเนินของจังหวัดในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2555 (หลังจากประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้) กิจกรรม แนวทางการดำเนินงานของจังหวัด ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (ปี 2553 – 2556)และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 แจ้งส่วนราชการ และอำเภอ ให้ทบทวนแผนพัฒนาอำเภอที่ได้ดำเนินการมาแล้วอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และให้โครงการมีความสมบูรณ์และเหมาะสมยิ่งขึ้น ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2553

7 แนวทางการดำเนินงานของจังหวัด
กิจกรรม แนวทางการดำเนินงานของจังหวัด ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ แจ้งให้ส่วนราชการเจ้าภาพ กลยุทธ์ จัดประชุมคณะทำงาน ในแต่ละกลยุทธ์ เพื่อวิเคราะห์ความต้องการของประชาชน (แผนพัฒนาอำเภอ) และจากที่ส่วนราชการเสนอเพิ่มเติม ว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของจังหวัด ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 29มิถุนายน 2553

8 แนวทางการดำเนินงานของจังหวัด
กิจกรรม แนวทางการดำเนินงานของจังหวัด ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2555 ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 รอง ผวจ.นบ. (นายชวลิต ธูปตาก้อง) (ประธานอนุกรรมการฯ)

9 แนวทางการดำเนินงานของจังหวัด
กิจกรรม แนวทางการดำเนินงานของจังหวัด ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ ประชุมปรึกษาหารือภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการฯ ประจำปี 2555 ตามมาตรา 19 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ผวจ.นบ. เป็นประธาน

10 แนวทางการดำเนินงานของจังหวัด
กิจกรรม แนวทางการดำเนินงานของจังหวัด ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ ประชุมคณะกรรมการ ก.บ.จ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการฯ ประจำปี 2555 ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ผวจ.นบ. เป็นประธาน

11 แนวทางการดำเนินงานของจังหวัด
กิจกรรม แนวทางการดำเนินงานของจังหวัด ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ จัดส่งแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการฯ ประจำปี 2555 ให้สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 20 กันยายน 2553 สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด

12 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt บรรยายขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google